Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/97/2015 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2015 r., poz. 460 z późn. zm.)

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości- 5,00 zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości- 8,00 zł

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni- 10,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 3,00 zł.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł

2) pozostałe elementy - 40,00 zł.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego- 0,80 zł/1m2 /dobę

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów- 0,80 zł/1m2 /dobę

3) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe- 3,00 zł/1m2 /dobę

4) istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi - 0,15 zł/1m2 /dobę

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości - 3,00 zł za 1 m2 powierzchni reklamy.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc uchwała Nr IX/82/2015 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Radosław Baran


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami wynikającymi z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 460) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany, w drodze uchwały, ustalić dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, z tym że stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, a dotyczących prowadzenia robót w pasie drogowym, utrzymania obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam i zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności nie mogą przekroczyć 10,00 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego. Stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, a dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie może przekroczyć 200,00 zł. Uchwalone stawki będą podstawą do naliczania wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Uchwałę uzasadnia się potrzebą uaktualnienia tych stawek, ustalonych w uchwałach N XVII/189/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. i Nr XIX/219/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. Przedmiotowe uchwały obowiązują przez okres 11 lat i nie były zmieniane oraz uaktualniane, przez co wysokość stawek nie jest dostosowana do obecnych realiów, a także nie uwzględnia stopy inflacji w okresie ich obowiązywania.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Radosław Baran

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe