Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/65/15 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 14, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), po uzgodnieniu projektu uchwały z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach,

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się status pomnika przyrody drzewa gatunku Dąb szypułkowy (Quercus robur) "Gruby Dąb", o obwodzie pnia 635 cm, rosnącego w Rybarzowicach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1401 S Buczkowice-Rybarzowice, ustanowiony orzeczeniem o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 11.06.1959 r. nr R-OP-b/15/59.

2. Zniesienie statusu pomnika przyrody następuje z powodu utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono pomnik przyrody oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe