Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/185/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.), art. 212 ust. 1. pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Bytomia na 2015 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:

po stronie dochodów

zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 758 - Różne rozliczenia

140.000

dochody bieżące:

140.000

- część oświatowa subwencji ogólnej

140.000

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 758 - Różne rozliczenia

65.000

dochody bieżące:

65.000

- część oświatowa subwencji ogólnej

65.000

po stronie wydatków

zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

140.000

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

90.000

wydatki bieżące:

90.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

90.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

90.000

rozdz. 80110 - Gimnazja

50.000

wydatki bieżące:

50.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

50.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

50.000

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

65.000

rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

11.000

wydatki bieżące:

11.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

11.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

11.000

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

19.000

wydatki bieżące:

19.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

19.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

19.000

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

30.000

wydatki bieżące:

30.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

30.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

30.000

rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

5.000

wydatki bieżące:

5.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

5.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5.000

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/185/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/185/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

W uchwale dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2015 r. po stronie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie dochodów:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 758 - zwiększa się plan o kwotę 140.000 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów
nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Bytomia na 2015 rok. Po zmianie plan roczny subwencji oświatowej dla gminy wynosić będzie 80.026.291 zł.

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 758 - zwiększa się plan o kwotę 65.000 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów
nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Bytomia na 2015 rok. Po zmianie plan roczny subwencji oświatowej dla powiatu wynosić będzie 68.954.092 zł.

Po stronie wydatków:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 801 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 140.00 zł, w tym:

w rozdz. 80101 o kwotę 90.000 zł oraz w rozdz. 80110 o kwotę 50.000 zł w celu dofinansowania kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych.

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801 zwiększa się plan łącznie o kwotę 65.000 zł, w tym:

w rozdz. 80102 - 11.000 zł, 80120 - 19.000 zł, 80130 - 30.000 zł, 80134 - 5.000 zł w celu dofinansowania kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
w placówkach oświatowych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe