Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/188/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/320/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu z późn. zm

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 i art. 112 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/320/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu z późn. zm., w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz.163 z późn. zm.);",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1202;";

2) w § 5 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.);",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz.114);",

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 332);",

d) po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem, a następnie dodaje się pkt 12 w brzmieniu: "12) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz.1863).";

3) dodaje się § 10 w brzmieniu: "§ 10. Ośrodek realizuje zadania zlecone przez Prezydenta Miasta z zakresu:

1) Programu Bytomska Karta Seniora;

2) programu "3+ Liczna Rodzina".".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/188/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/188/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/320/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu z późn. zm. wynika z konieczności dokonania aktualizacji zapisów, w związku z realizacją przez MOPR nałożonych zadań z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, tj. przyznawania Karty Dużej Rodziny, jak również realizacji Programu Bytomska Karta Seniora oraz programu "3+ Liczna Rodzina".

Ww. projekt uchwały został poddany konsultacjom, na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Do kompetencji Rady Miejskiej w Bytomiu należy podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe