Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/197/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Chorzowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Chorzowie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr LI/1060/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Chorzowie, wprowadzić następujące zmiany:

1. Treść § 1 otrzymuje brzmienie:

Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Chorzowie, zwany dalej "Domem" działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o następujące akty prawne:

1. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2. ustawa o samorządzie gminnym,

3. ustawa o samorządzie powiatowym,

4. ustawa o finansach publicznych,

5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,

6. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

7. uchwała Nr XXIV/486/04 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego pod nazwą "Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Chorzowie"

8. niniejszy statut,

9. regulamin organizacyjny".

2. Treść § 3 otrzymuje brzmienie:

Dom jest publiczną placówką, wpisaną do rejestru placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, realizującą cele i zadania opieki całkowitej - w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego, przeznaczoną dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia.

2. Dom realizuje zadania z zakresu opieki całkowitej i wychowania, a w szczególności:

a. zapewnienie wychowankom właściwych warunków rozwoju i rodzinnej atmosfery,

b. zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego i zdobycia kwalifikacji zawodowych,

c. wyrabianie nawyku pracy, kultury osobistej, samodzielności oraz umiejętności życia w społeczeństwie,

d. usamodzielnienie wychowanków, a w tym pomoc w tworzeniu warunków mieszkaniowych samodzielności finansowej oraz wsparcie w okresie adaptacji do samodzielnego życia.

3. Dom świadczy umieszczonym w placówce dzieciom usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, zdrowotne itp. na poziomie obowiązującego standardu usług oraz opieki i wychowania określonego dla placówki typu rodzinnego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dzieci.

4. Dom sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi nie naruszając uprawnień innych osób, głównie rodziców, wynikających z prawa rodzinnego.

5. Dom jest placówką całodobową, koedukacyjną - obejmującą opieką od 4 do 8 wychowanków.

6. Dzieci do placówki kieruje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

7. Tryb pracy Domu, organizację wewnętrzną , szczegółowy zakres działania, specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa regulamin organizacyjny placówki.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe