Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/199/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo - wychowawczej prowadzonej przez Miasto Chorzów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20o ust.4 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Określa się kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo - wychowawczej prowadzonej przez Miasto Chorzów i przyznaje każdemu kryterium liczbę punktów oraz określa dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak


Załącznik do Uchwały Nr XII/199/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Lp

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

Liczba punktów

1

kandydat jest uzdolniony w dziedzinie odpowiedniej do rodzaju zajęć, do których aplikuje lub wykazuje zainteresowania odpowiednie do rodzaju zajęć, do których aplikuje

oświadczenie rodziców niepełnoletniego kandydata/opiekuna prawnego albo oświadczenie kandydata pełnoletniego

3

2

kandydat, którego przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest płatnikiem podatku na rzecz gminy Chorzów

oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o odprowadzaniu podatku w gminie

5

3

do placówki, w której składany jest wniosek uczęszcza rodzeństwo kandydata

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata lub oświadczenie kandydata pełnoletniego

7

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe