Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/207/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Stefana Batorego i autostrady A4

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.8, art.20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Chorzów

na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów", przyjętego dnia 29 marca 2012 r. uchwałą nr XIX/308/12 Rady Miasta Chorzów,

uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Stefana Batorego i autostrady A4 i przyjmuje ustalenia planu, jako akt prawa miejscowego.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów obejmuje obszar o powierzchni ok. 46,9 ha, położony w Chorzowie w rejonie ulicy St. Batorego i autostrady A4.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący graficzną część planu;

2) załącznik Nr 2 - wyrys ze studium w skali 1:20000;

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag;

4) załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

§ 2.

1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) teren o funkcji usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U;

2) teren o funkcji usługowej - centrotwórczej oznaczony na rysunku planu symbolem UC;

3) teren o funkcji komunikacji drogowej oznaczony na rysunku planu symbolem KDL;

4) teren wód stojących oznaczony na rysunku planu symbolem WS;

2. Tereny, o których mowa w ust.1. mogą być w całości przeznaczone i wykorzystane dla celów zgodnych z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo dla celów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale.

3. Dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem identyfikacyjnym obowiązują ustalenia tekstowe sformułowane w formie przepisów ogólnych i szczegółowych zawarte w niniejszej uchwale oraz graficzne przedstawione na rysunku planu.

4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole literowo - cyfrowe identyfikujące tereny;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5. Inne niż wymienione w §2 ust.4 dodatkowe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny:

1) istniejące sieci wodociągowe;

2) istniejące sieci gazowe;

§ 3.

Ustalenia tekstowe zostały zawarte w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1: Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2: Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

3) Rozdział 3: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) Rozdział 4: Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) Rozdział 5: Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

6) Rozdział 6: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) Rozdział 7: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) Rozdział 8: Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

9) Rozdział 9: Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

10) Rozdział 10: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11) Rozdział 11: Ustalenia końcowe.

§ 4.

1. Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określenia:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury;

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

stąd też nie ustala się wymagań w tym zakresie.

§ 5.

Pojęcia używane w dalszej części uchwały należy rozumieć jako:

1) ustawa - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami);

2) plan - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa, stanowiący przedmiot niniejszej uchwały;

3) obszar - cały obszar objęty niniejszą uchwałą;

4) teren - część obszaru wydzielona liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczona cyfrowo - literowym symbolem identyfikacyjnym;

5) przepisy odrębne - obowiązujące przepisy ustaw i rozporządzeń dotyczące szczegółów zagadnień ujętych w planie;

6) przeznaczenie podstawowe - ustalona planem funkcja przypisana do danego terenu lub obiektu;

7) przeznaczenie dopuszczalne - ustalony planem istniejący lub uzupełniający przeznaczenie podstawowe sposób użytkowania terenu lub obiektu, a nie powodujący z nim kolizji;

8) usługi - działalność prowadzona w obiektach niemieszkalnych wolnostojących lub lokalach niemieszkalnych wbudowanych w inne obiekty i służąca zaspokojeniu potrzeb ludności. Do usług nie zalicza się:

a) sprzedaży paliw (stacji paliw),

b) handlu odpadami i złomem;

9) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia oznaczona graficznie na rysunku planu, ograniczająca część terenu, na której nie dopuszcza się wznoszenia nadziemnych części obiektów budowlanych za wyjątkiem wysunięć na odległość nie większą niż 1,5 m takich elementów jak: wykusze, nieobudowane balkony, daszki nad wejściami, gzymsy, schody, rampy itp.;

10) intensywność zabudowy - wskaźnik określający stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków istniejących i lokalizowanych na terenie lub działce inwestycyjnej do powierzchni działki lub działek objętych danym zamierzeniem inwestycyjnym;

11) wskaźnik powierzchni zabudowy - wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi obiektami kubaturowymi (mierzonej po zewnętrznych krawędziach obiektów) do powierzchni działki lub działek objętych inwestycją;

12) powierzchnia biologicznie czynna - powierzchnia gruntu rodzimego oraz wody powierzchniowej na terenie działki inwestycyjnej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację;

13) reklama - informacja wizualna połączona z komunikatem polecającym bądź promującym. Zazwyczaj posiada cechy komercyjne i ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw, idei lub osób. Wielkość reklamy klasyfikuje się wg powierzchni ekspozycji przyjmując następującą zasadę:

a) mały format - powierzchnia ekspozycji nośnika reklamy do 3,0 m2,

b) średni format - powierzchnia ekspozycji nośnika reklamy powyżej 3,0 m2 do 9,0 m2,

c) standardowy format - powierzchnia ekspozycji nośnika reklamy powyżej 9,0 m2 do 18,0 m2,

d) wielki format - powierzchnia ekspozycji nośnika reklamy powyżej 18,0 m2;

14) szyld - informacja wizualna o siedzibie firmy, zakładu, podmiotu gospodarczego umieszczona przy wejściu głównym do jego siedziby;

15) tablica informacyjna - urządzenie pokazujące informacje komunikacyjne (kierunki dojścia, dojazdu, szlaki drogowe i turystyczne, przystanki komunikacyjne itp.) nie posiadające elementów marketingowych;

16) pozostałe określenia niniejszej uchwały zdefiniowane są w obowiązujących przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisach odrębnych.

Rozdział 2
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

§ 6.

Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obszaru objętego planem przyjmuje się następujące zasady zagospodarowania:

1. obowiązują:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu:

a) wzdłuż drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 34KDL1 - 15,0 m od krawędzi jezdni;

b) wzdłuż ulicy Batorego (po zachodniej granicy obszaru - po za obszarem opracowania) - 15,0 m od krawędzi jezdni;

c) wzdłuż autostrady A4 (po południowej granicy obszaru - po za obszarem opracowania) - 50,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

2) przy realizacji nowych oraz przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i remoncie istniejących obiektów, wymaga się szczególnej dbałości o osiągnięcie wysokich wartości estetycznych projektowanej przestrzeni i obiektów kubaturowych zarówno w formie, detalu, użytych materiałach i kolorystyce oraz harmonijnego wpisania tych obiektów w istniejące otoczenie;

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, oryginalnych rozwiązań w zakresie kształtowania bryły budynków z zachowaniem spójności w ramach planowanej inwestycji;

4) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy działki w odległości 1,5 m od tej granicy, lub bezpośrednio przy niej o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

5) ustala się maksymalną wysokość dla obiektów budowlanych 35,0 m;

2. zakazuje się:

1) budowy obiektów tymczasowych, gospodarczych oraz garaży posiadających elewacje z blachy;

2) stosowania na obszarze ogrodzeń pełnych, z prefabrykowanych elementów betonowych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 200 cm.

§ 7.

1. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi, wraz z zagospodarowaniem zgodnym z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, o ile nie jest to zabronione w dalszej części uchwały oraz przepisami odrębnymi mogą występować:

1) drogi wewnętrzne, place manewrowe, dojazdy techniczne;

2) ciągi piesze, pieszo - jezdne, ścieżki rowerowe i rowerowo - piesze;

3) przystanki zbiorowej komunikacji publicznej;

4) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

5) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska w tym ochrony przed hałasem;

6) zieleń urządzona wraz z obiektami małej architektury, w tym obiekty sportu i rekreacji.

§ 8.

1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady umieszczania reklam, szyldów i tablic informacyjnych:

1) Obowiązuje zakaz budowy i montażu reklam w odległości mniejszej niż 100 m od autostrady A4.

2) Obowiązuje zakaz budowy i montażu reklam skierowanych do ruchu drogowego autostrady A4.

3) Obowiązuje zakaz budowy i montażu reklam w odległości mniejszej niż 100 m od skrzyżowania.

4) Obowiązuje zakaz stosowania elementów reklamowych świetlnych typu LED.

5) Dopuszcza się instalację i montaż urządzeń reklamowych na obiektach budowlanych przy zachowaniu następujących ograniczeń:

a) montaż może się odbywać tylko na płaskich powierzchniach bez otworów okiennych, drzwiowych i bez detali architektonicznych;

b) wielkość winna być dostosowana do skali obiektu i podziałów architektonicznych.

6) Powyższe ustalenia nie dotyczą tablic informacyjnych w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym.

Rozdział 3
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 9.

1. Przez teren oznaczony symbolem 34UC1 przebiega źródłowy odcinek cieku Bielszowickiego (pokazany orientacyjnie na rysunku planu), dla którego należy zapewnić swobodny grawitacyjny spływ wody.

§ 10.

1. Dla obszaru planu ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji i eksploatacji instalacji i urządzeń powodujących ponadnormatywną emisję substancji i energii zgodnie z przepisami ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn zm.);

2) zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości do gruntu lub wód powierzchniowych;

3) zakaz odprowadzania do kanalizacji ścieków, które nie spełniają obowiązujących norm czystości;

4) zakaz likwidacji istniejących rowów melioracyjnych i cieków wodnych;

5) zakaz składowania i utylizacji odpadów oraz gospodarowania nimi w sposób niezgodny z przepisami odrębnymi;

6) zakaz stosowania materiałów pylących do utwardzania powierzchni dróg i parkingów;

7) zakaz instalacji elementów przekaźnikowych i transmisyjnych w tym infrastruktury radio- i telekomunikacyjnej w sposób mogący negatywnie oddziaływać na ludzi;

8) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami;

9) nakaz wykonania nawierzchni utwardzonej na parkingach umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych poprzez urządzenia umożliwiające ich oczyszczenie;

10) nakaz odbudowy lub przebudowy ciągów drenarskich w przypadku ich uszkodzenia przy prowadzeniu robót budowlanych;

11) nakaz wyposażenia nieruchomości i punktów prowadzenia działalności usługowej w urządzenia do gromadzenia odpadów ze wskazaniem na obowiązek selektywnej zbiórki odpadów oraz systematycznego wywozu odpadów;

12) nakaz utrzymania poziomów elektromagnetycznych poniżej, lub co najwyżej na poziomach dopuszczalnych.

§ 11.

1. W obszarze planu nie występują tereny dla których na podstawie przepisów odrębnych należy utrzymać dopuszczalne wartości poziomu hałasu.

.

Rozdział 4
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§ 12.

1. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) strefy ochrony konserwatorskiej;

2) strefy ochrony archeologicznej;

3) obiekty wpisane do rejestru zabytków;

4) dobra kultury współczesnej.

Rozdział 5
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH

§ 13.

1. Obszar objęty planem położony jest w granicach:

1) istniejącego obszaru i terenu górniczego Katowickiego Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Halemba-Wirek" - Ruch Wirek

2) istniejącego obszaru i terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK "Wujek" Ruch "Śląsk",

3) istniejącego terenu górniczego "Katowice-Bogucice-Załęże" Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. zlikwidowanej KWK "Katowice-Kleofas".

2. Przez obszar przebiega strefa wychodni na strop karbonu uskoku "Kalina" o zrzucie h=70 m. Uskok ten jest nieaktywny i jest mało prawdopodobne, aby wystąpiły ruchy powierzchni. Przebieg uskoku pokazano orientacyjnie na rysunku planu.

3. Obszar położony jest w granicach złóż węgla kamiennego :

1) "Polska - Wirek"

2) "Śląsk"

3) "Kleofas".

4. Na obszarze:

1) nie występują złoża innych kopalin;

2) nie przewiduje się zmian stosunków wodnych;

4. Na mapie przydatności terenu pogórniczego obszaru górniczego wykonanej przez Główny Instytut Górnictwa, teren został zakwalifikowany do Kategorii:

1) "A"- terenów nie wymagających stosowania zabezpieczeń profilaktycznych;

2) "B1"- terenów na których ujawniły się deformacje ciągłe będące wynikiem zakończonej eksploatacji. Całkowite wygaśnięcie wpływów nastąpiło w roku 2006 r.

5. Wszelkie obiekty budowlane należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi (rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych - Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

§ 14.

1. Obszar objęty planem nie znajduje się w zasięgu terenów zalewowych. Nie występuje też ryzyko narażenia obszaru na niebezpieczeństwo powodzi.

2. Na obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 6
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 15.

1. Ustala się w zakresie obsługi komunikacyjnej:

1) włączenie obszaru do drogi publicznej z drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 34KDL1, od strony ulicy Batorego, lub istniejącym wjazdem z drogi zbiorczo - rozprowadzającej biegnącej po północnej stronie autostrady A4;

2) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych rozprowadzających ruch wewnątrz obszaru w sposób zapewniający właściwą obsługę terenów i nie kolidujący z interesami pozostałych użytkowników.

2. Przy realizacji ustaleń planu wymagane jest zapewnienie:

1) niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla usług produkcyjnych, magazynowych, logistycznych;

2) nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni sprzedaży;

3) nie mniej niż 1,5 miejsca parkingowego na każde rozpoczęte 10 miejsc konsumpcyjnych w lokalach gastronomicznych, obiektach kultury i sportu;

4) nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni usług innych niż wymienione w punktach 1), 2) i 3);

5) dodatkowego 1 miejsca parkingowego na każde 4 osoby zatrudnione.

3. Stałe miejsca postojowe i parkingowe związane z danym zamierzeniem inwestycyjnym muszą się mieścić w granicach nieruchomości objętej tym zamierzeniem.

4. Przy budowie parkingów, chodników i placów stosować nawierzchnie z materiałów umożliwiających wsiąkanie wód opadowych do gruntu.

§ 16.

1. Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej przebiegającej przez obszar po jej rozbudowie stosownie do potrzeb (przebieg sieci wodociągu magistralnego O1200 i O1400 orientacyjnie pokazano na rysunku planu), lub z własnych ujęć;

2) ścieki technologiczne po podczyszczeniu do obowiązujących standardów oraz ścieki bytowe odprowadzać do kanalizacji O400 w zlokalizowanej w rejonie ul. Niedźwiedziniec;

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dopuszcza się poprzez lokalne systemy odwodnień powierzchniowych z rozsączaniem wody w gruntach przepuszczalnych w ramach terenu. Wymagana jest retencja wód przed ich odprowadzeniem do kanalizacji;

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia podlegającej rozbudowie stosownie do potrzeb (orientacyjny przebieg sieci pokazano na rysunku planu), lub z własnych zbiorników.

5) zaopatrzenie w ciepło z istniejących sieci ciepłowniczych znajdujących się po za obszarem planu, lub z kotłowni lokalnych opartych na technologiach nie powodujących przekroczenia obowiązujących norm ochrony środowiska zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.);

6) dostawa energii elektrycznej z istniejących sieci i linii elektroenergetycznych podlegających rozbudowie i przebudowie wraz ze stacjami transformatorowymi;

7) obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Ustala się zasady budowy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej:

1) jako zgodne z planem uznaje się utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością ich przebudowy, rozbudowy i remontów;

2) sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic;

3) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt 2) jeśli jest to technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu;

4) przyłącza sieci do budynków prowadzić w sposób nie ograniczający możliwości zabudowy i użytkowania terenu;

5) obiekty urządzeń technicznych lokalizować w sposób zapewniający do nich dostęp od drogi publicznej;

6) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej.

7) w strefach kontrolowanych istniejących gazociągów dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych.

Rozdział 7
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM

§ 17.

1. Dopuszcza się przeprowadzanie procedury scalania i podziału nieruchomości o ile ich struktura własnościowa oraz dostępność do drogi publicznej i infrastruktury technicznej pozwoli na ich zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami planu.

2. Ustala się zasadę scalania i podziału nieruchomości przy zachowaniu następujących parametrów:

1) dla terenów 34U1, 34UC1;

a) minimalna pow. działki 15 000 m2,

b) maksymalna pow. działki 400 000 m2,

c) minimalna szerokość frontu działki 120 m;

2) dla terenu 34U2;

a) minimalna pow. działki 1 500 m2,

b) maksymalna pow. działki 5 000 m2,

c) minimalna szerokość frontu działki 30 m;

3. Ustala się zasadę prowadzenia linii podziału w kierunku zbliżonym do prostopadłego bądź równoległego do układu drogowego.

4. Ustala się kąt położenia linii podziału o których mowa w ust.3 w przedziale 50° do 90°.

Rozdział 8
PRZEZNACZENIE TERENÓW, LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU, WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW, OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU ORAZ PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 18.

Przeznaczenie terenów, zasady ich zagospodarowania, wskaźniki kształtowania zabudowy terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu ustala się następująco:

1. Dla terenów funkcji usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem 34U1 i 34U2;

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) usługi.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) administracja;

b) logistyka;

c) magazynowanie;

d) rzemiosło;

e) usługi motoryzacyjne;

f) wytwórczość, w tym montownie;

g) mieszanie i konfekcjonowanie produktów;

h) elementy o których mowa w § 7.

3) Ustala się zakazy:

a) lokalizacji usług oświaty, zdrowia i rekreacji;

b) handlu odpadami i złomem;

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) wysokość budynków 30,0 m;

b) dachy płaskie;.

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 10%:

b) wskaźnik powierzchni zabudowy max 75%;

c) intensywność zabudowy min. 0,8, max 2,5;

d) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6 niniejszej uchwały;

e) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10 niniejszej uchwały;

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) skomunikowanie terenu z drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 34KDL1;

b) miejsca parkingowe i postojowe należy realizować zgodnie z § 15 ust.2 i ust.3 niniejszej uchwały;

c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 16 niniejszej uchwały;

d) ogrzewanie obiektów zgodnie z wymogami § 16 ust.1 pkt 5) niniejszej uchwały.

2. Dla terenu o funkcji usługowej - centrotwórczej oznaczonego na rysunku planu symbolem 34UC1 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) usługi centrotwórcze w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) stacja paliw;

b) elementy wymienione w § 7;

3) Ustala się zakazy:

a) handlu hurtowego,

b) lokalizacji placów targowych;

c) lokalizowania składów i magazynów części samochodowych i handlu nimi,

d) lokalizowania usług rzemieślniczych stosujących technologie mechanicznej obróbki kamienia lub metalu za wyjątkiem drobnych punktów usługowych,

e) lokalizacji warsztatów samochodowych i warsztatów środków transportu,

4) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji, nie wyżej niż 15,0 m;

b) staranne kształtowanie form architektonicznych, detalu architektonicznego oraz dobór materiałów

5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 15%;

b) wskaźnik powierzchni zabudowy max 75%;

c) intensywność zabudowy min. 0,8, max 2,0;

d) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6 niniejszej uchwały;

e) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10 niniejszej uchwały;

f) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej określa § 12 niniejszej uchwały;

6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) skomunikowanie terenu od strony ul. Batorego;

b) miejsca parkingowe i postojowe- należy realizować zgodnie z § 15 ust.2 i ust.3 niniejszej uchwały;

c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 16 niniejszej uchwały.

3. Dla terenu o komunikacji drogowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 34KDL1 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) komunikacja drogowa, droga lokalna;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) elementy o których mowa w § 7;

b) przystanki komunikacji zbiorowej;

3) Ustala się zakazy:

a) stosowania rozwiązań utrudniających dostęp osób niepełnosprawnych;

b) instalacji szyldów i tablic informacyjnych w sposób niezgodny z § 8 niniejszej uchwały;

3) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 16 m;

b) ciągi piesze szerokości min. 1,5 m.

4. Dla terenu wód stojących oznaczonego na rysunku planu symbolem 34WS1 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny wód stojących o funkcjach zbiorników retencyjnych;

2) Ustala się nakazy:

a) zachowania istniejących akwenów celem zapewnienia im charakteru ekosystemu wodnego;

b) zachowania bioróżnorodności przyrodniczej zbiorników;

c) kształtowania linii brzegowej akwenów w sposób zapewniający przyjęcie zwiększonej ilości wód opadowych;

d) w przypadku doprowadzenia wód deszczowych z dróg i parkingów należy przy projektowaniu i realizacji uwzględnić separatory;

3) Ustala się zakazy:

a) wprowadzania wód pochodzących z nawierzchni posypywanych solą;

Rozdział 9
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

§ 19.

1. Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

Rozdział 10
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART.36 UST.4 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

§ 20.

Ustala się stawki procentowych dla nieruchomości, dla których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu zgodnie z art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. stawkę 5% (słownie: pięć procent) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34U1, 34U2 oraz 34UC1;

2. stawkę 0% (słownie: zero procent) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 34WS1 oraz symbolem 34KDL1.

Rozdział 11
USTALENIA KOŃCOWE

§ 21.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów przyjęty uchwałą nr XXII/430/2004 Rady Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004 r. w granicach obszaru.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 23.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/207/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/207/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/207/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wykaz dotyczy projektu zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Stefana Batorego i autostrady A4

L.p

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której uwaga dotyczy

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały nr

..................................

z dnia

..................................

Uwagi

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

W wyniku wyłożenia projektu uwag nie wniesiono


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/207/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie rady Miasta Chorzów o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycjiz zakresu infrastruktury technicznej należących do własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarugminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Stefana Batorego i autostrady A4

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Stefana Batorego i autostrady A4 nie przewiduje się nowych inwestycji infrastruktury technicznej i systemów komunikacji finansowanych przez Miasto, w związku z tym nie okresla się źródeł ich finansowania. Urządzenie i utrzymanie nowoprojektowanych systemów komunikacji spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe