Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/208/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Odległej, Wolności i Drogowej Trasy Średnicowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.8, art.20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Chorzów

na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów", przyjętego dnia 29 marca 2012 r. uchwałą nr XIX/308/12 Rady Miasta Chorzów,

uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Odległej, Wolności i Drogowej Trasy Średnicowej i przyjmuje ustalenia planu, jako akt prawa miejscowego.

Uchwała zawiera następujące rozdziały i przepisy:

Rozdział 1 - Przepisy ogólne:

- Przedmiot regulacji przepisami uchwały;

- Definicje pojęć i terminów zastosowanych w uchwale;

- Przepisy wspólne dla całego obszaru planu;

Rozdział 2 - Przepisy szczegółowe:

- Przepisy szczegółowe dla terenów;

Rozdział 3 - Przepisy końcowe.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Przepisy uchwały obejmują obszar o powierzchni ok. 10,13 ha, położony w Chorzowie w rejonie ulic Odległej, Wolności i DTŚ, którego granice są określone w załączniku graficznym do uchwały nr XLIV/859/14 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Odległej, Wolności i Drogowej Trasy Średnicowej.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) Załącznik nr 1 - "Rysunek planu" w skali 1:1000 stanowiący graficzną część planu, obowiązujący w zakresie następujących oznaczeń graficznych:

a) granice obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowo-cyfrowych identyfikujące tereny;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy

Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny, w szczególności:

e) szyby górnicze ze strefami ochronnymi;

f) linie rozgraniczające przydatność terenów pod zabudowę;

g) sieć kanalizacyjna O1600 - w korycie "Rawy";

2) Załącznik nr 2 - "Wyrys ze studium" w skali 1:20000.

3) Załącznik nr 3 - "Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu".

4) Załącznik nr 4 - "Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych".

3. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem MW.

2) Tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem U,MW.

3) Tereny usług oznaczone na rysunku planu symbolem U.

4) Tereny komunikacji drogowej oznaczone na rysunku planu symbolem KDS i KDD.

5) Teren komunikacji kolejowej oznaczony na rysunku planu symbolem KK.

6) Tereny urządzeń technicznych oznaczone na rysunku planu symbolem TK.

7) Teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZU.

8) Teren zieleni izolacyjnej i komunikacji samochodowej oznaczony na rysunku planu symbolem ZI,KS.

9) Tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem ZI.

4. Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi obowiązują ustalenia tekstowe sformułowane w formie przepisów ogólnych i szczegółowych zawarte w niniejszej uchwale oraz graficzne przedstawione na rysunku planu.

§ 2.

Definicje pojęć i terminów zastosowanych w uchwale.

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa, dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Odległej, Wolności i Drogowej Trasy Średnicowej w Chorzowie;

2) obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszą uchwałą;

3) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru wydzieloną liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczoną cyfrowo-literowym symbolem identyfikacyjnym;

4) usługach - należy przez to rozumieć którąkolwiek z wymienionych form działalności: handel detaliczny, komisowy (nie dotyczy pojazdów mechanicznych), gastronomia, działalność związana z turystyką, poczta i telekomunikacja, obsługa i doradztwo prawnicze, rachunkowo - księgowe, zarządzanie nieruchomości, administracja, działalność związana z kulturą (nie dotyczy obiektów kultu religijnego), rekreacją i sportem, edukacją, ochroną zdrowia i opieką społeczną, usługi medyczne, kosmetyczne, serwis artykułów użytku osobistego i domowego itp. Do usług nie zalicza się:

a) sprzedaży paliw (stacji paliw),

b) handlu odpadami i złomem;

5) reklamie - należy przez to rozumieć informację wizualną połączoną z komunikatem polecającym bądź promującym; zazwyczaj posiada cechy komercyjne i ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw, idei lub osób. Wielkość reklamy klasyfikuje się wg powierzchni ekspozycji przyjmując następującą zasadę:

a) mały format - powierzchnia ekspozycji reklamy do 3,0 m2,

b) średni format - powierzchnia ekspozycji reklamy powyżej 3,0 m2 do 9,0 m2,

c) standardowy format - powierzchnia ekspozycji reklamy powyżej 9,0 m2 do 18,0 m2,

d) wielki format - powierzchnia ekspozycji reklamy powyżej 18,0 m2;

6) szyldach - należy przez to rozumieć informację wizualną o siedzibie firmy, zakładu, podmiotu gospodarczego umieszczoną przy wejściu głównym do jego siedziby;

7) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć urządzenie pokazujące informacje komunikacyjne (kierunki dojścia, dojazdu, szlaki drogowe i turystyczne, przystanki komunikacyjne itp.) nie posiadające elementów marketingowych;

8) wskaźniku powierzchni całkowitej zabudowy (wielkość powierzchni zabudowy) - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi obiektami kubaturowymi (mierzonej po zewnętrznej krawędzi obiektów) do powierzchni działki budowlanej;

9) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię gruntu rodzimego oraz wody powierzchniowej na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację; w planie określono minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

10) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku w zewnętrznym obrysie ścian do wydzielonej pod względem własnościowym działki budowlanej (w planie określono maksymalny i minimalny wskaźnik zabudowy);

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania;

12) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci i urządzenia uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w tym kabiny telefoniczne, anteny oraz inne podobne obiekty i urządzenia związane z uzbrojeniem;

13) spójnej formie architektonicznej- należy przez to rozumieć podobne formy np. dachów, otworów okiennych i drzwiowych, zastosowanie podobnej kolorystyki i materiałów wykończeniowych.

2. Pozostałe określenia niniejszej uchwały zdefiniowane są w obowiązujących przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisach odrębnych.

§ 3.

1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1) Na obszarze planu nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i podziału nieruchomości, jako procesu organizowanego przez Gminę.

2) Dopuszcza się przeprowadzanie procedury scalania i podziału nieruchomości o ile ich struktura własnościowa oraz dostępność do drogi publicznej i infrastruktury technicznej pozwoli na ich zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami planu.

3) Ustala się zasadę scalania i podziału nieruchomości przy zachowaniu następujących parametrów:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimalna pow. działki 1000 m2, maksymalna pow. działki 20000 m2, minimalna szerokość frontu działki 15,00 m;

b) dla zabudowy usługowej minimalna powierzchnia działki 600 m2 maksymalna pow. działki 15000 m2, minimalna szerokość frontu działki 20,00 m;

4) Ustala się zasadę prowadzenia linii podziału działki w kierunku zbliżonym do prostopadłego bądź równoległego do istniejącego układu drogowego.

5) Ustala się kąt położenia linii podziału działki, o których mowa w pkt 4 w przedziale 750 do 900.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1) Obowiązują nieprzekraczalne linie nowej zabudowy w odległościach mierzonych od krawędzi linii rozgraniczających tereny - pokazane na rysunku planu:

a) 15,00 m od strony ulicy Wolności;

b) 6,00 m od strony terenu oznaczonego symbolem 62KDD1;

c) 15,00 m od północnej krawędzi terenu oznaczonego symbolem 62TK1.

2) Przy realizacji nowych oraz przebudowie i remoncie istniejących obiektów, wymaga się szczególnej dbałości o osiągnięcie wysokich wartości estetycznych projektowanej przestrzeni i obiektów kubaturowych zarówno w formie, detalu, użytych materiałach i kolorystyce oraz harmonijnego wpisania ich w istniejące otoczenie, gdzie:

a) dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie kształtowania bryły budynków z zachowaniem spójnej formy w ramach planowanej inwestycji;

b) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w granicach działki;

3) Zakazuje się:

a) budowy obiektów tymczasowych oraz gospodarczych i garaży posiadających elewacje blaszane;

b) lokalizowania inwestycji, dla których nie można zagwarantować miejsc parkingowych i/lub garażowych w ilości określonej w § 3 ust.6 pkt 2 niniejszej uchwały;

c) budowy obiektów i nasadzeń zieleni wysokiej w strefach technicznych infrastruktury, a ogrodzenia, drogi i place w tych strefach należy wykonywać z materiałów rozbieralnych.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

1) Dopuszcza się:

a) Lokalizację i montaż szyldów, tablic informacyjnych oraz reklam o wielkości nie przekraczającej średniego formatu ekspozycji wyłącznie na terenach 62U1, 62U2 i 62U3.

b) Instalację i montaż urządzeń reklamowych na obiektach budowlanych przy zachowaniu następujących ograniczeń:

- montaż może się odbywać tylko na płaskich powierzchniach bez otworów okiennych, drzwiowych i bez detali architektonicznych;

- wielkość dostosowana do skali obiektu i podziałów architektonicznych.

Powyższe ustalenia nie dotyczą tablic informacyjnych w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym.

2) Zakazuje się:

a) budowy, instalacji i montażu reklam oraz tablic informacyjnych w odległości do 100 m od skrzyżowania;

b) stosowania elementów reklamowych świetlnych typu LED;

c) stosowania rozwiązań utrudniających dostęp osobom niepełnosprawnym.

3) Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi (za wyjątkiem terenu 62KK1), wraz z zagospodarowaniem zgodnym z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym, o ile nie jest to zabronione w dalszej części uchwały oraz przepisami odrębnymi, mogą występować:

a) drogi wewnętrzne, place manewrowe, dojazdy techniczne i parkingi;

b) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;

c) zieleń izolacyjna i urządzona;

d) obiekty małej architektury;

e) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

f) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska w tym ochrony przed hałasem.

4. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego

1) Zakazuje się:

a) instalacji infrastruktury radio- i telekomunikacyjnej w sposób mogący negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi;

b) lokalizacji i eksploatacji instalacji i urządzeń powodujących ponadnormatywną emisję substancji i energii, o których mowa w przepisach ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz lokalizacji i instalacji urządzeń będących źródłem odorów;

c) odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz ścieków przemysłowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości zgodnie z przepisami ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469) bezpośrednio do gruntu, wód powierzchniowych lub do kanalizacji;

d) stosowania materiałów pylących do utwardzania powierzchni dróg i parkingów.

2) Nakazuje się:

a) stosowanie retencji wód opadowych przed odprowadzeniem ich do kanalizacji;

b) oczyszczanie ścieków opadowych z substancji ropopochodnych i części stałych zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) realizację nawierzchni ciągów pieszych, rowerowych, parkingów i placów z materiałów umożliwiających infiltrację wód opadowych do gruntu;

d) utrzymanie poziomów elektromagnetycznych poniżej lub co najwyżej na poziomach dopuszczalnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów - Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).

3) Zgodnie z art.114 ust 1, w związku z art.113 ust.2 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), wyróżnia się teren, dla którego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112) obowiązuje następujący dopuszczalny poziom hałasu w środowisku:

a) na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonym symbolem 62M1 - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

4) Obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.).

5. Zasady zagospodarowania wynikające z ochrony terenów lub obiektów ustalonej na podstawie przepisów odrębnych

1) Na obszarze planu nie występują obiekty i obszary chronione na mocy ustawy:

a) z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), w tym istniejące lub planowane obszary Natura 2000;

b) z dn. 2 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 909);

c) z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), w tym obiekty włączone do Gminnej Ewidencji Zabytków i obszary chronione na podstawie ustaleń dla stref ochrony konserwatorskiej.

2) Na obszarze planu nie występują:

a) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w ustawie z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. ,poz. 469);

b) obszary osuwania się mas ziemi, o których mowa w ustawie z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.).

4) Obszar usytuowany jest na Terenie Górniczym "Kochłowice-Świętochłowice-Chorzów" zlikwidowanych rejonów "Prezydent" i "Polska".

5) Obszar położony jest w granicach złoża węgla kamiennego "Polska - Wirek" (kod Id 370) i złoża "Barbara - Chorzów" (kod Id 333). Wydobycie z tych złóż zostało zaniechane.

6) Na terenie 62U2 znajdują się zlikwidowane szyby górnicze "Piast I" i "Piast II", wokół których mogą występować ograniczenia polegające na istnieniu w gruncie konstrukcji pogórniczych. Wokół tych szybów wyznacza się strefy bezpieczeństwa o średnicy odpowiednio 10,5 m i 12,0 m, wewnątrz których obowiązuje zakaz zabudowy.

7) Północno-zachodnia części obszaru objętego planem graniczy z byłym obszarem górniczym zlikwidowanej KWK "Barbara-Chorzów". W bezpośrednim jego sąsiedztwie prowadzono płytką eksploatację węgla kamiennego.

8) Wyznacza się następujące kategorie przydatności terenu pod zabudowę:

a) B 2,2 - o średnim stopniu zagrożenia deformacjami nieciągłymi dla strefy oznaczonej na rysunku planu;

b) B 2,3 - o dużym stopniu zagrożenia deformacjami nieciągłymi dla strefy oznaczonej na rysunku planu;

c) C - nieprzydatny pod zabudowę - w strefie bezpieczeństwa od szybów górniczych.

9) W związku z możliwością występowania na powierzchni obszaru deformacji nieciągłych, jako konsekwencji dawnej płytkiej eksploatacji węgla kamiennego, ustala się obowiązek uwzględnienia w projektach, istniejących warunków geotechnicznych obszaru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012,463).

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1) W zakresie obsługi komunikacyjnej nakazuje się:

a) włączenie obszaru do drogi publicznej od strony ulicy Odległej, lub od strony ul. Wolności;

b) prowadzenie budowy, przebudowy i modernizacji układu komunikacyjnego w sposób zapewniający właściwą obsługę terenów i nie kolidujący z interesami pozostałych użytkowników.

2) W granicy terenu objętego inwestycją należy zapewnić miejsca parkingowe i/lub garażowe:

a) na każde mieszkanie w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym nie mniej niż 1,5 miejsca parkingowego i/lub garażowe;

b) na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług nie mniej niż 3 miejsca parkingowe i/lub garażowe i nie mniej niż 1 miejsce parkingowe dla każdych 5 osób zatrudnionych;

c) na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów warsztatowych, lub magazynowych nie mniej niż 1 miejsce parkingowe i/lub garażowe i nie mniej niż 1 miejsce parkingowe dla każdych 5 zatrudnionych;

d) przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż 5% miejsc projektowanych dla obsługi inwestycji, ale przynajmniej 1.

3) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu O315 PE zlokalizowanego wzdłuż "Czarnego Rowu" po zachodniej stronie obszaru;

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych i opadowych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej 2 x O 1800 "Czarny Rów" po zachodniej stronie obszaru, lub do kanalizacji O2400 "Rawa" przebiegającej w południowej części obszaru;

c) dostawa paliwa gazowego z istniejących sieci gazowych niskiego ciśnienia 1,6 MPa PE w ul. Odległej, lub 1,6 stal w ul. Wolności po ich rozbudowie:

- dopuszcza się budowę sieci gazowej;

d) zaopatrzenia w ciepło:

- z kotłowni lokalnych opartych na technologiach nie powodujących przekroczenia obowiązujących norm ochrony środowiska zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.);

e) dostawa energii elektrycznej:

- z istniejących sieci po ich przebudowie i rozbudowie;

- dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych;

- należy zapewnić dojazd techniczny do stanowisk słupowych sieci energetycznych i stacji transformatorowych.

f) w zakresie telekomunikacji dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci teletechnicznej w obrębie wszystkich jednostek planu.

4) Zasady budowy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej:

a) dopuszcza się jej przebudowę i budowę;

b) nowe sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg;

c) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów,

Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się:

a) dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenów;

b) urządzenie zaplecza budowy obiektów realizowanych w granicach planu.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

§ 4.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 62MW1 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2) Dopuszczenia:

a) zorganizowane zespoły garaży dla potrzeb przeznaczenia podstawowego;

b) elementy wymienione w § 3 ust.3, pkt 3 uchwały;

c) nieuciążliwe usługi wbudowane - wyłącznie w odległości do 50,0 m od ul. Wolności i nie przekraczające 30% pow. całkowitej budynku.

3) Zakazy:

a) budowy wolnostojących garaży, budynków gospodarczych;

b) budowy, instalacji i montażu wolnostojących reklam.

4) Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy:

- budynków wielorodzinnych: do 4 kondygnacji nadziemnych, nie wyżej niż 15,0 m;

- budowli: do 18,0 m;

- obiektów małej architektury do 5,0 m;

b) dachy ze spadkiem od 20 do 450.

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki lub działek budowlanych związanych z inwestycją 30%.

d) wskaźnik powierzchni zabudowy max 50% w odniesieniu do działki lub działek budowlanych związanych z inwestycją.

e) intensywność zabudowy min 0,6, max 1,8;

f) budynki projektować w sposób minimalizujący oddziaływanie linii kolejowej.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 62U,MW1 i 62U,MW2 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe: usługi i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2) Dopuszczenia:

a) elementy wymienione w § 3 ust.3, pkt 3 uchwały.

3) Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy:

- budynków do 4 kondygnacji, nie wyżej jednak niż 15,0 m;

- budowli do 18,0 m;

- obiektów małej architektury 4,0 m;

b) dachy o spadku od 20 do 450;

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25% w odniesieniu do działki lub działek budowlanych związanych z inwestycją;

d) wskaźnik powierzchni zabudowy: max 60% pow. terenu w odniesieniu do działki lub działek budowlanych związanych z inwestycją;

e) intensywność zabudowy: min 0,5, max 1,5.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 62U1, 62U2 i 62U3 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe: usługi.

2) Dopuszczenia:

a) rzemiosło;

b) magazynowanie;

c) nieuciążliwa produkcja;

d) usługi motoryzacyjne (za wyjątkiem stacji paliw)

e) elementy wymienione w § 3 ust.3, pkt 3 uchwały.

3) Zakazy:

a) obowiązuje zakaz zabudowy wewnątrz stref bezpieczeństwa od szybów górniczych.

4) Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy:

- budynków do 3 kondygnacji nie wyżej niż 12,0 m;

- budowli do 18,0 m;

- obiektów małej architektury 4,0 m;

b) dachy o spadku od 50 do 450;

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25% w odniesieniu do działki lub działek budowlanych związanych z inwestycją;

d) wskaźnik powierzchni zabudowy: max 60% pow. terenu w odniesieniu do działki lub działek budowlanych związanych z inwestycją;

e) intensywność zabudowy: min 0,5, max 1,2.

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 62KDW1 i 62KDW2 ustala się:

1) Przeznaczenie: komunikacja drogowa, droga wojewódzka - Drogowa Trasa Średnicowa.

2) Dopuszczenia:

a) elementy wymienione w § 3 ust.3 pkt 3 lit. c), e), i f) uchwały;

3) Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających od 60,0 m do 70,0 m.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 62KDD1 ustala się:

1) Przeznaczenie: komunikacja drogowa, droga dojazdowa.

2) Dopuszczenia:

a) elementy wymienione w § 3 ust.3 pkt 3 lit. b), c), e), i f) uchwały;

3) Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających min. 10,0 m.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 62KK1 ustala się:

1) Przeznaczenie: komunikacja kolejowa.

2) Dopuszczenia:

a) Infrastruktura niezbędna do prowadzenia ruchu kolejowego;

b) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

c) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska w tym ochrony przed hałasem.

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 62ZI,KS1 ustala się:

1) Przeznaczenie: zieleń izolacyjna, zorganizowane parkingi.

2) Dopuszczenia:

a) elementy wymienione w § 3 ust.3 pkt 3 uchwały;

b) zorganizowane zespoły garaży.

3) Zakazy:

a) lokalizacji stacji paliw.

8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 62ZI1 i 62ZI2 ustala się:

1) Przeznaczenie: zieleń izolacyjna.

2) Dopuszczenia:

a) elementy wymienione w § 3 ust.3 pkt 3 lit b) c), e) i f) uchwały

b) dojazdy techniczne.

3) Zasady kształtowania i zagospodarowania terenu:

a) Na terenie 62ZI2 realizacja zieleni w zwartych, gęstych skupiskach tworzących pasy ochrony akustycznej wzdłuż torowiska.

9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 62ZU1 ustala się:

1) Przeznaczenie: zieleń urządzona.

2) Dopuszczenia:

a) elementy o których mowa w § 3 ust.3 pkt uchwały, za wyjątkiem wymienionych w lit. a);

b) dojazdy techniczne.

10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 62TK1 i 62TK2 ustala się:

1) Przeznaczenie: urządzenia techniczne - teren urządzeń i sieci infrastruktury technicznej - kolektor sanitarny "Rawa".

2) Dopuszczenia:

a) elementy wymienione w § 3 ust.3 pkt 3 lit b) c), e) i f) uchwały;

b) dojazdy techniczne.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 5.

Ustala się stawki procentowych dla nieruchomości, dla których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu zgodnie z art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 62MW1 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 62UMW1, 62UMW2 i 62UMW3 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 62U1 i 62U2 ustala się stawkę 30% (słownie: trzydzieści procent);

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 62KDS1 i 62KDS2 ustala się stawkę 0% (słownie: zero procent);

5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 62KDD1 ustala się stawkę 5% (słownie: pięć procent);

6) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 62KK1 ustala się stawkę 0% (słownie: zero procent);

7) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 62ZIKS1 ustala się stawkę 10% (słownie: dziesięć procent).

8) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 62ZI1 i 62ZI2 ustala się stawkę 5% (słownie: pięć procent).

9) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 62ZU1 ustala się stawkę 5% (słownie: pięć procent).

10) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 62TK1 i 62TK2 ustala się stawkę 5% (słownie: pięć procent).

§ 6.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów przyjęty uchwałą nr XXII/430/2004 Rady Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004 r. oraz zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Chorzów Śródmieście dla części obszaru miasta Chorzów położonego w rejonie ulicy wolności oraz Bałtyckiej i granicy z Miastem Świętochłowice przyjęty uchwałą nr XIV/279/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 listopada 2003 r. w granicach obszaru.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/208/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/208/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/208/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wykaz dotyczy projektu zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Odległej, Wolności i Drogowej Trasy Średnicowej

L.p

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której uwaga dotyczy

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały nr

..................................

z dnia

..................................

Uwagi

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

W wyniku wyłożenia projektu uwag nie wniesiono


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/208/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie rady Miasta Chorzów o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycjiz zakresu infrastruktury technicznej należących do własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarugminy Chorzów położonego w rejonie ulic Odległej, Wolności i Drogowej Trasy Średnicowej

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Odległej, Wolności i Drogowej Trasy Średnicowej nie przewiduje się nowych inwestycji infrastruktury technicznej i systemów komunikacji finansowanych przez Miasto, w związku z tym nie okresla się źródeł ich finansowania. Urządzenie i utrzymanie nowoprojektowanych systemów komunikacji spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe