Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/209/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Wiejskiej i Rębaczy

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.8, art.20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Chorzów

na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów", przyjętego dnia 29 marca 2012 r. uchwałą nr XIX/308/12 Rady Miasta Chorzów,

uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Wiejskiej i Rębaczy i przyjmuje ustalenia planu, jako akt prawa miejscowego.

Uchwała zawiera następujące rozdziały i przepisy:

Rozdział 1 - Przepisy ogólne:

- Przedmiot regulacji przepisami uchwały;

- Definicje pojęć i terminów zastosowanych w uchwale;

- Przepisy wspólne dla całego obszaru planu;

Rozdział 2 - Przepisy szczegółowe:

- Przepisy szczegółowe dla terenów;

Rozdział 3 - Przepisy końcowe.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Przepisy uchwały obejmują obszar o powierzchni ok. 13,3 ha, położony w Chorzowie w rejonie ulic Wiejskiej i Rębaczy, którego granice są określone w załączniku graficznym do uchwały nr XXXVI/659/13 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 5 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Wiejskiej i Rębaczy w Chorzowie.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) Załącznik nr 1 - "Rysunek planu" w skali 1:1000 stanowiący graficzną część planu, obowiązujący w zakresie następujących oznaczeń graficznych:

a) granice obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowo-cyfrowe identyfikujące tereny,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy.

Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny.

2) Załącznik nr 2 - "Wyrys ze studium" w skali 1:20000.

3) Załącznik nr 3 - "Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu".

4) Załącznik nr 4 - "Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych".

3. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MW.

2) Tereny usług publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem UP.

3) Tereny magazynów, składów i obiektów produkcyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem P.

4) Tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolem ZU.

5) Tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem ZI.

6) Teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.

4. Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi obowiązują ustalenia tekstowe sformułowane w formie przepisów ogólnych i szczegółowych zawarte w niniejszej uchwale oraz graficzne przedstawione na rysunku planu.

§ 2.

Definicje pojęć i terminów zastosowanych w uchwale.

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa, dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Wiejskiej i Rębaczy w Chorzowie;

2) obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszą uchwałą;

3) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru wydzieloną liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczoną cyfrowo-literowym symbolem identyfikacyjnym;

4) usługach - należy przez to rozumieć którąkolwiek z wymienionych form działalności: handel detaliczny, komisowy (nie dotyczy pojazdów mechanicznych), gastronomia, działalność związana z turystyką, poczta i telekomunikacja, obsługa i doradztwo prawnicze, rachunkowo - księgowe, zarządzanie nieruchomości, administracja, działalność związana z kulturą (nie dotyczy obiektów kultu religijnego), rekreacją i sportem, edukacją, ochroną zdrowia i opieką społeczną, usługi medyczne, kosmetyczne, serwis artykułów użytku osobistego i domowego itp. Do usług nie zalicza się:

a) sprzedaży paliw (stacji paliw),

b) handlu odpadami i złomem;

5) reklamie - należy przez to rozumieć informację wizualną połączoną z komunikatem polecającym bądź promującym; zazwyczaj posiada cechy komercyjne i ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw, idei lub osób. Wielkość reklamy klasyfikuje się wg powierzchni ekspozycji przyjmując następującą zasadę:

a) mały format - powierzchnia ekspozycji reklamy do 3,0 m2,

b) średni format - powierzchnia ekspozycji reklamy powyżej 3,0 m2 do 9,0 m2,

c) standardowy format - powierzchnia ekspozycji reklamy powyżej 9,0 m2 do 18,0 m2,

d) wielki format - powierzchnia ekspozycji reklamy powyżej 18,0 m2;

6) szyldach - należy przez to rozumieć informację wizualną o siedzibie firmy, zakładu, podmiotu gospodarczego umieszczoną przy wejściu głównym do jego siedziby;

7) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć urządzenie pokazujące informacje komunikacyjne (kierunki dojścia, dojazdu, szlaki drogowe i turystyczne, przystanki komunikacyjne itp.) nie posiadające elementów marketingowych;

8) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię gruntu rodzimego oraz wody powierzchniowej na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację; w planie określono minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania;

10) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci i urządzenia uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w tym kabiny telefoniczne, anteny oraz inne podobne obiekty i urządzenia związane z uzbrojeniem;

11) spójnej formie architektonicznej - należy przez to rozumieć podobne formy np. dachów, otworów okiennych i drzwiowych, zastosowanie podobnej kolorystyki i materiałów wykończeniowych.

2. Pozostałe określenia niniejszej uchwały zdefiniowane są w obowiązujących przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisach odrębnych.

§ 3.

1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1) Na obszarze planu nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i podziału nieruchomości, jako procesu organizowanego przez Gminę.

2) Dopuszcza się przeprowadzanie procedury scalania i podziału nieruchomości o ile ich struktura własnościowa oraz dostępność do drogi publicznej i infrastruktury technicznej pozwoli na ich zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami planu.

3) Ustala się zasadę scalania i podziału nieruchomości przy zachowaniu następujących parametrów:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimalna pow. działki 650 m2, maksymalna pow. działki 6500 m2, minimalna szerokość frontu działki 15,00 m;

b) dla zabudowy usługowej minimalna powierzchnia działki 1500 m2 maksymalna pow. działki 10000 m2, minimalna szerokość frontu działki 20,00 m;

c) dla zabudowy produkcyjnej minimalna powierzchnia działki 3000m2 maksymalna pow. działki 120 000 m2, minimalna szerokość frontu działki 30,00 m.

4) Ustala się zasadę prowadzenia linii podziału działki w kierunku zbliżonym do prostopadłego bądź równoległego do istniejącego układu drogowego.

5) Ustala się kąt położenia linii podziału działki, o których mowa w pkt4 w przedziale 600 do 900.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1) Obowiązują nieprzekraczalne linie nowej zabudowy w odległościach mierzonych od granicy terenu - pokazane na rysunku planu:

a) 6,00 m i 12,00 m od strony ulicy Wiejskiej;

b) 6,00 m od strony ulicy Rębaczy;

c) 4,00 m od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem 59KDW1.

2) Przy realizacji nowych oraz przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i remoncie istniejących obiektów, wymaga się szczególnej dbałości o osiągnięcie wysokich wartości estetycznych projektowanej przestrzeni i obiektów kubaturowych zarówno w formie, detalu, użytych materiałach i kolorystyce oraz harmonijnego wpisania ich w istniejące otoczenie, gdzie:

a) dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie kształtowania bryły budynków z zachowaniem spójnej formy w ramach planowanej inwestycji;

b) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w granicy działki;

c) wysokość obiektów budowlanych nie może przekraczać 18,0 m.

3) Zakazuje się:

a) budowy obiektów tymczasowych, gospodarczych oraz garaży posiadających elewacje blaszane;

b) lokalizowania inwestycji, dla których nie można zagwarantować miejsc parkingowych i/lub garażowych w ilości określonej w § 3 ust.6 pkt 2 niniejszej uchwały;

c) nasadzeń zieleni wysokiej w strefach technicznych infrastruktury.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

1) Dopuszcza się:

a) Lokalizację i montaż szyldów, tablic informacyjnych oraz reklam o wielkości nie przekraczającej średniego formatu ekspozycji wyłącznie na terenach 59MW2, 59P1 i 59P2.

b) Instalację i montaż urządzeń reklamowych na obiektach budowlanych przy zachowaniu następujących ograniczeń:

- montaż może się odbywać tylko na płaskich powierzchniach bez otworów okiennych, drzwiowych i bez detali architektonicznych;

- wielkość dostosowana do skali obiektu i podziałów architektonicznych.

Powyższe ustalenia nie dotyczą tablic informacyjnych w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym.

2) Zakazuje się:

a) budowy, instalacji i montażu reklam oraz tablic informacyjnych w odległości do 100 m od skrzyżowania;

b) budowy, instalacji i montażu wolnostojących reklam na terenie oznaczonym symbolem 59MW1; 59ZU1, 59ZU2, oraz 59ZI1.

c) stosowania elementów reklamowych świetlnych typu LED;

d) stosowania rozwiązań utrudniających dostęp osób niepełnosprawnych.

3) Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi, wraz z zagospodarowaniem zgodnym z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym, o ile nie jest to zabronione w dalszej części uchwały oraz przepisami odrębnymi, mogą występować:

a) drogi wewnętrzne, place manewrowe i parkingi;

b) ciągi piesze, pieszo - jezdne, ścieżki rowerowe i rowerowo - piesze;

c) zieleń izolacyjna i urządzona;

d) obiekty małej architektury;

e) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

f) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska w tym ochrony przed hałasem;

g) dojazdy techniczne.

4. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego

1) Zakazuje się:

a) instalacji infrastruktury radio- i telekomunikacyjnej w sposób mogący negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi;

b) lokalizacji i eksploatacji instalacji i urządzeń powodujących ponadnormatywną emisję substancji i energii, o których mowa w przepisach ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz lokalizacji i instalacji urządzeń będących źródłem odorów;

c) odprowadzania wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości do gruntu lub wód powierzchniowych oraz odprowadzania do kanalizacji ścieków przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości zgodnie z przepisami ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469);

d) lokalizacji i eksploatacji instalacji i urządzeń powodujących ponadnormatywną emisję substancji i energii zgodnie z przepisami ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn zm.);

e) stosowania materiałów pylących do utwardzania powierzchni dróg, placów i parkingów.

2) Nakazuje się:

a) stosowanie retencji wód opadowych przed odprowadzeniem ich do kanalizacji;

b) oczyszczanie ścieków opadowych z substancji ropopochodnych i części stałych zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) realizację nawierzchni ciągów pieszych, rowerowych, parkingów i placów z materiałów umożliwiających infiltrację wód opadowych do gruntu;

d) utrzymanie poziomów elektromagnetycznych poniżej lub co najwyżej na poziomach dopuszczalnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów - Dz.U. z 2003 r. Nr 192 , poz. 1883).

3) Zgodnie z art.114 ust 1, w związku z art.113 ust.2 pkt 1 ustawy z 7 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn zm.), wyróżnia się teren, dla którego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112) obowiązuje następujący dopuszczalny poziom hałasu w środowisku:

a) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolem 59MW1 i 59MW2 - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

b) na terenie usług publicznych oznaczonym symbolem 59UP1 - jak dla terenów szpitali w miastach.

4) Obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.).

5. Zasady zagospodarowania wynikające z ochrony terenów lub obiektów ustalonej na podstawie przepisów odrębnych

1) Na obszarze objętym planem znajdują się budynki mieszkalne ujęte w gminnej ewidencji zabytków:

a) Wiejska 6,

b) Wiejska 10 ,

c) Wiejska 12,

d) Wiejska 14

dla których ustala się ochronę i obowiązek zachowania:

- bryły budynków,

- spadków dachów,

- detali architektonicznych,

- kształtu, podziałów i kolorystyki stolarki,

- zabytkowego wystrój wnętrz.

2) Przy remontach obiektów wymienionych w pkt-cie 1) należy stosować materiały tradycyjne używane w pracach konserwatorskich.

3) Na obiektach wymienionych w pkt-cie 1) obowiązuje zakaz:

a) stosowania sidingów, blach trapezowych, blach falistych, okładzin ceramicznych itp.

b) montażu urządzeń i konstrukcji mogących deformować ich bryłę.

4) Na obszarze objętym planem nie występują:

a) strefy ochrony konserwatorskiej ,

b) dobra kultury współczesnej,

c) strefy ochrony archeologicznej.

5) Obszar objęty planem usytuowany jest w granicach byłego (skreślonego z rejestru obszaró górniczych) obszaru górniczego "Chorzów III" zlikwidowanego zakładu górniczego KWK "Barbara-Chorzów".

6) Obszar położony jest w granicach złoża węgla kamiennego "Barbara - Chorzów 2".

7) W związku z możliwością występowania na powierzchni obszaru deformacji nieciągłych, jako konsekwencji dawnej płytkiej eksploatacji rudnej, ustala się obowiązek uwzględnienia w projektach, istniejących warunków geotechnicznych obszaru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.z 2012 r. poz. 463).

8) Na obszarze planu nie występują obiekty i obszary chronione na mocy ustawy:

a) z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm), w tym istniejące lub planowane obszary Natura 2000;

b) z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U.z 2015 r. poz. 909);

9) Na obszarze planu nie występują:

a) złoża innych kopalin;

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w ustawie z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2015 r. poz. 469);

c) obszary osuwania się mas ziemi, o których mowa w ustawie z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.).

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1) W zakresie obsługi komunikacyjnej nakazuje się:

a) włączenie obszaru do drogi publicznej od strony ulicy Wiejskiej istniejącymi wjazdami
oraz z terenu drogi wewnętrznej oznaczonego na rysunku planu symbolem 59KDW1;

b) prowadzenie budowy, przebudowy i modernizacji układu komunikacyjnego w sposób zapewniający właściwą obsługę terenów i nie kolidujący z interesami pozostałych użytkowników.

2) W granicy terenu objętego inwestycją należy zapewnić miejsca parkingowe i/lub garażowe:

a) nie mniej niż 1,5 miejsca parkingowego i/lub garażowego na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym;

b) nie mniej niż 3 miejsca parkingowe i/lub garażowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług i nie mniej niż 1 miejsce parkingowe dla 5 zatrudnionych;

c) nie mniej niż 1 miejsce parkingowe i/lub garażowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych i nie mniej niż 1 miejsce parkingowe dla 5 zatrudnionych;

d) przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż 5% miejsc projektowanych dla obsługi inwestycji, ale przynajmniej 1.

3) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) Zaopatrzenie w wodę po wybudowaniu wodociągu w ul. Legnickiej, rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej w ul. Rębaczy, Głównej i ul. Wiejskiej;

b) Odprowadzenie ścieków należy realizować z rozdziałem na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej:

- odbiornikiem ścieków sanitarnych może być kanalizacja:

- -istniejąca ogólnospławna 600 zlokalizowana w rejonie ul. Rębaczy;

- -ogólnospławna w ul. Wiejskiej - po jej przebudowie;

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kolektora deszczowego po jego wybudowaniu. Do czasu wykonania kompleksowego systemu odwodnienia dopuszcza się odprowadzanie wód do oczek wodnych, zbiorników retencyjnych, lub studni chłonnych.

c) Dostawa paliwa gazowego z istniejących sieci gazowych: podwyższonego średniego ciśnienia DN 500 1,6 MPa biegnącego na północ od obszaru objętego planem, lub wysokiego ciśnienia DN 400 CN 2,5 MPa nw wschód od obszaru objętego planem;

- dopuszcza się budowę sieci gazowej.

d) Zaopatrzenia w ciepło:

- z sieci cieplnej przebiegającej w rejonie ulic Wiejskiej i Rębaczy;

- z kotłowni lokalnych opartych na technologiach nie powodujących przekroczenia obowiązujących norm ochrony środowiska zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.);

e) Dostawa energii elektrycznej:

- z istniejących sieci po ich przebudowie i rozbudowie;

- dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych.

Należy zapewnić dojazd techniczny do stanowisk słupowych sieci energetycznych.

f) W zakresie telekomunikacji dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci teletechnicznej w obrębie wszystkich jednostek planu.

4) Zasady budowy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej:

a) dopuszcza się jej przebudowę i budowę nowych sieci;

b) nowe sieci uzbrojenia należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg;

c) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej.

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów,

Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się:

a) dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenów;

b) urządzenie zaplecza budowy obiektów realizowanych w granicach planu.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

§ 4.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 59MW1 i 59MW2 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2) Dopuszczenia:

a) zorganizowane zespoły garaży dla potrzeb przeznaczenia podstawowego;

b) elementy wymienione w § 3 ust.3, pkt 3 uchwały;

c) nieuciążliwe usługi wbudowane;

3) Zakazy:

a) budowy wolnostojących garaży, budynków gospodarczych;

b) budowy, instalacji i montażu wolnostojących reklam;

4) Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu

a) wysokość zabudowy:

- budynków wielorodzinnych: do 5 kondygnacji nadziemnych, nie wyżej niż 17,0 m;

- budowli: do 18,0 m;

- obiektów małej architektury do 5,0 m;

b) dachy ze spadkiem od 30 do 320.

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki lub działek budowlanych związanych z inwestycją 30%.

d) wskaźnik powierzchni zabudowy max 50% w odniesieniu do działki lub działek budowlanych związanych z inwestycją.

e) intensywność zabudowy min 0,8 , max 2,2.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 59UP1 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne.

2) Dopuszczenia:

a) elementy wymienione w § 3 ust.3, pkt 3 uchwały.

3) Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy:

- budynków do 5 kondygnacji, nie wyżej niż 18,0 m;

- budowli do 20,0 m;

- obiektów małej architektury do 4,0 m;

b) dachy o spadku od 150 do 360;

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25% w odniesieniu do działki lub działek budowlanych związanych z inwestycją;

d) wskaźnik powierzchni zabudowy: max 40% pow. terenu w odniesieniu do działki lub działek budowlanych związanych z inwestycją;

e) intensywność zabudowy: min 0,5, max 2,0.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 59P1 i 59P2 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe: magazyny, składy, obiekty produkcyjne, administracyjno-biurowe.

2) Dopuszczenia:

a) elementy o których mowa w § 3 ust.3, pkt 3 uchwały;

3) Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy:

- budynków do 3 kondygnacji, nie wyżej niż 16,0 m;

- budowli do 20,0 m;

- małej architektury do 4,0 m;

b) dachy o spadku od 20 do 360;

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 15% w odniesieniu do działki lub działek budowlanych związanych z inwestycją;

d) wskaźnik powierzchni zabudowy: max 60% pow. terenu w odniesieniu do działki lub działek budowlanych związanych z inwestycją;

e) intensywność zabudowy: min 0,02 , max 2,0.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 59KDW1 ustala się:

1) Przeznaczenie: komunikacja drogowa, droga wewnętrzna.

2) Dopuszczenia:

a) elementy wymienione w § 3 ust.3, pkt 3 uchwały, za wyjątkiem wymienionych w lit. c) i lit. d);

3) Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) szerokość w linii rozgraniczającej min. 8,0 m.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 59ZU1 oraz 59ZU2 ustala się:

1) Przeznaczenie: zieleń urządzona.

2) Dopuszczenia:

a) elementy o których mowa w § 3 ust.3 pkt uchwały, za wyjątkiem wymienionych w lit. a)

3) Zakaz nasadzeń zieleni wysokiej w strefach technicznych istniejących sieci infrastruktury.

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 59ZI1 ustala się:

1) Przeznaczenie: zieleń izolacyjna.

2) Dopuszczenia:

a) elementy wymienione w § 3 ust.3 pkt 3 uchwały za wyjątkiem wymienionych w lit. a) i lit. d),

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 5.

Ustala się stawki procentowych dla nieruchomości, dla których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem zmiany planu zgodnie z art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 59MW1 i 59MW2 ustala się stawkę 10% (słownie: dziesięć procent);

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 59UP1 ustala się stawkę 15% (słownie: piętnaście procent);

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 59P1 i 59P2 ustala się stawkę 20% (słownie: dwadzieścia procent);

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 59KDW1 ustala się stawkę 5% (słownie: pięć procent).

5) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 59ZU1 oraz 59ZU2 ustala się stawkę 5% (słownie: pięć procent).

6) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 59ZI1 ustala się stawkę 5% (słownie: pięć procent).

§ 6.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów przyjęty uchwałą nr XXII/430/2004 Rady Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004 r. w granicach obszaru.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/209/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/209/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/209/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wykaz dotyczy projektu zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Wiejskiej i Rębaczy

L.p

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której uwaga dotyczy

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały nr

..................................

z dnia

..................................

Uwagi

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

W wyniku wyłożenia projektu uwag nie wniesiono


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/209/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie rady Miasta Chorzów o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycjiz zakresu infrastruktury technicznej należących do własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarugminy Chorzów położonego w rejonie ulic Wiejskiej i Rębaczy

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Wiejskiej i Rębaczy nie przewiduje się nowych inwestycji infrastruktury technicznej i systemów komunikacji finansowanych przez Miasto, w związku z tym nie okresla się źródeł ich finansowania. Urządzenie i utrzymanie nowoprojektowanych systemów komunikacji spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe