Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/95/15 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pózn. zm) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustalić, że deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć pisemnie w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) pod adresem www.sekap.pl ., przy czym załączniki do deklaracji mogą być załączone w formacie PDF.

2. Elektroniczne formularze służące do przygotowania e-deklaracji są dostępne na Platformie SEKAP w ramach przypisanej do urzędu karty sprawy o nazwie "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi", która zawiera stosowne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia e-deklaracji.

§ 3. 1. Ustalić, że deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od daty zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

2. Dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczące liczby zamieszkujących na terenie nieruchomości osób są w szczególności:

1) dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub pod innym adresem niż adres zameldowania na terenie Gminy Cieszyn;

2) dokument wystawiony przez odpowiednie podmioty potwierdzające pobyt w szczególności w:

a) domu opieki społecznej,

b) domu dziecka,

c) zakładzie karnym,

d) placówce opieki zdrowotnej,

e) jednostce wojskowej;

3) dokument potwierdzający ujęcie mieszkańca w innej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Określić warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1) Format elektroniczny wzoru deklaracji, której mowa w §1 niniejszej uchwały określony jest w formacie danych XML;

2) Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do uchwały;

3) Dokument XML, o którym mowa w pkt 1 zgodny jest ze wzorami publikowanymi w repozytorium wzorów platformy ePUAP na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 5. 1. Deklaracja określona w §1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), bądź certyfikatem "cc-sekap" wystawionym przez Centrum Certyfikacji SEKAP zgodnie z art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej w §1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVI/261/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. U. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 949 z późn. zm.)

§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr inż. Krzysztof Kasztura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/95/15
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/95/15
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe