Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/63/15 Rady Powiatu Rybnickiego

z dnia 3 września 2015r.

w sprawie zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Rybnickiego na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie transportu do miejsca unieszkodliwiania odpadów z obiektów budowlanych zawierających azbest

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 403 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.), w związku z art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013, poz. 595 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Rybniku uchwala

§ 1. 1. Ustala się poniższe zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Rybnickiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z transportem do miejsca unieszkodliwiania odpadów w postaci materiałów i elementów budowlanych zawierających azbest, usuniętych z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych, stosowanych jako pokrycie dachowe takich obiektów, zwanej dalej "dotacją".

2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.

3. Wysokość środków na cel wskazany w ust. 1 określana będzie corocznie w uchwale budżetowej lub uchwale zmieniającej budżet.

§ 2. 1. O przyznanie dotacji może ubiegać się każdy podmiot wymieniony w § 2 ust. 2 Uchwały, dysponujący tytułem prawnym do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Powiatu Rybnickiego.

2. Do ubiegania się o dotację uprawnione są:

- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

- osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej.

3. Dotacja ma charakter rekompensaty kosztów transportu do miejsca unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub usunięciu pokrycia dachowego.

4. Dotacja może zostać przyznana w wysokości udokumentowanych kosztów transportu, nie wyższej jednak niż 1000 zł.

5. Dotacja może zostać przyznana tylko raz dla inwestycji obejmującej ten sam obiekt budowlany.

§ 3. 1. Warunkiem koniecznym o ubieganie się o dotację jest przedłożenie w Starostwie Powiatowym w Rybniku pisemnego wniosku. Druk wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Wnioski o udzielenie dotacji w danym roku kalendarzowym należy składać do 31 listopada danego roku.

3. Realizacja wniosków odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok budżetowy na zadanie określone w § 1 ust. 1 Uchwały.

4. Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych na dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.

§ 4. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 Uchwały należy dołączyć następujące dokumenty:

1) kopię tytułu prawnego (oryginał do wglądu) do obiektu budowlanego, z którego usuwane są odpady w postaci materiałów i elementów budowlanych zawierających azbest. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest,

2) potwierdzenie zgłoszenia staroście zamiaru wykonania robót związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest,

3) fakturę wystawioną na podmiot wskazany w § 2 ust. 2 Uchwały, za wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w której jednoznacznie określono odrębne kwoty poniesione za demontaż, transport i utylizację azbestu,

4) kopię karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę prac.

§ 5. 1. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym, przeprowadzanej przez starostę.

2. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych, w przypadku ich nie uzupełnienia w wyznaczonym terminie, podlegają odrzuceniu.

3. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji i jej wysokości lub odmowie przyznania podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.

4. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Rybnickim a podmiotem wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały.

§ 6. 1. Powiat Rybnicki ma możliwość kontroli prawidłowości wykonania zadania określonego w § 1 ust. 1 Uchwały.

2. Czynności kontrolnych mogą dokonywać osoby upoważnione przez Starostę.

3. Zakres kontroli obejmuje w szczególności kontrolę:

1) zgodności złożonego wniosku ze stanem faktycznym,

2) wykonania zadania zgodnie z umową,

3) udokumentowania sposobu realizacji zadania.

4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem warunków niniejszej Uchwały bądź z naruszeniem przepisów prawa, podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Rybnickiego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających jej zwrot.

§ 7. Uchwała ma zastosowanie do wniosków złożonych przed jej wejściem w życie, pod warunkiem ich weryfikacji co do spełnienia warunków wynikających z Uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr VI/43/11 Rady Powiatu Rybnickiego z dnia 28 kwietnia 2011 r.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Jan Tokarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/63/15
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 3 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/63/15
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 3 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe