Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/60/15 Rady Powiatu Rybnickiego

z dnia 3 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jt. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art.211 ust.1, art. 212 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 216 ust. 2 pkt 1 oraz art. 217 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala:

§ 1. Zwiększyć wydatatki budżetu Powiatu na 2015 rok o kwotę 50.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 6.378.484,26 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 3. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 50.000zł.

§ 4. W związku z § 2 niniejszej Uchwały Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr II/19/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2015 rok wraz załącznikami otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Tokarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/60/15
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 3 września 2015 r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem (plan po zmianach)

z tego:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budzetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

wydatki na obsługę długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

600

Transport i łączność

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

OGÓŁEM:

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/60/15
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 3 września 2015 r.

"Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr: II/19/14

Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014 r."

Przychody budżetu Powiatu na 2015 rok

§ 957

Nadwyżki z lat ubiegłych

6 608 395,26 zł

Ogółem przychody

6 608 395,26 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe