Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 60/X/2015 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie Regulaminu korzystania z toalet publicznych na terenie gminy Dębowiec oraz odpłatności za ich użytkowanie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Dębowiec

- uchwala -

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z toalet publicznych na terenie gminy Dębowiec, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się opłatę za korzystanie z toalety publicznej w wysokości 1 zł każdorazowo od osoby korzystającej z toalety.

§ 3. Opłata inkasowana jest poprzez zamek monetowy klamkowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik do Uchwały Nr 60/X/2015
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

R E G U L A M I N

korzystania z toalet publicznych na terenie gminy Dębowiec

1. Z toalety może skorzystać każda osoba, która dokona opłaty, poprzez umieszczenie w zamku monety o nominale 1 zł.

2. Toaleta wyposażona jest m.in. w papier toaletowy, mydło, suszarkę do rąk lub ręczniki papierowe.

3. Osoby korzystające z toalety zobowiązane są do zachowania czystości i porządku.

4. Wejście do toalety jest monitorowane.

5. Za uszkodzenie urządzeń i innych przedmiotów znajdujących się w toalecie obciążony zostanie korzystający, który dokonał uszkodzeń.

6. Dzieci do lat siedmiu mogą korzystać z toalety wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

7. W toalecie zabronione jest palenie tytoniu i spożywanie alkoholu.

8. Zabronione jest wprowadzanie do toalety zwierząt.

9. Zabronione jest bezpodstawne przesiadywanie w toalecie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe