Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 61/X/2015 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej, dawnej DK1

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 7a, art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.460) w związku z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.870), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Cieszynie, Rada Gminy Dębowiec uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej następujące odcinki drogi położone na terenie Gminy Dębowiec, składające się na dawną DK 1:
•Odcinek drogi od skrzyżowania z drogą powiatową 2619S relacji Cieszyn- Dębowiec- Ochaby- Kiczyce w miejscowości Gumna do granicy administracyjnej Gminy Dębowiec z Gminą Goleszów, KM 0+000 - 4+488, o długości 4488 m,
•Odcinek drogi od granicy administracyjnej Gminy Dębowiec z Gminą Goleszów, do granicy administracyjnej Gminy Dębowiec z Gminą Skoczów, KM 0+000 - 0+357, o długości 357 m.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 są oznaczone kolorem niebieskim na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik do Uchwały Nr 61/X/2015
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe