Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 63/X/2015 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr 66/VIII/2011r. Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębowiec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 21 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 150) Rada Gminy Dębowiec uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany § 5 uchwały nr 66/VIII/2011r. Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w chodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębowiec w ten sposób, że przyjmuje on następujące brzmienie:

1. Najemcą lokalu socjalnego może zostać wyłącznie osoba, której potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone i pozostaje w niedostatku albo posiada wyrok sądowy uprawniający do otrzymania lokalu socjalnego.

2. W rozumieniu niniejszej uchwały osobą pozostającą w niedostatku, jest osoba, której średni dochód miesięczny gospodarstwa domowego, w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekroczył 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 60% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.".

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe