Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 63/IX/2015 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Kroczyce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Kroczyce

- uchwala -

§ 1. Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy dot. wykazu jednostek organizacyjnych otrzymuje brzmienie:

Wykaz jednostek organizacyjnych:

1. Szkoła Podstawowa w Kroczycach

2. Szkoła Podstawowa w Pradłach

3. Szkoła Podstawowa w Siamoszycach (oddana do prowadzenia fundacji)

4. Szkoła Podstawowa w Dzibicach (oddana do prowadzenia fundacji)

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach

7. Przedszkole Publiczne w Kroczycach

8. Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach

9. Gimnazjum w Kroczycach

10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kroczycach

11. Dom Kultury w Kroczycach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe