Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.66.2015 Rady Gminy Lyski

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie statutu Służb Komunalnych Gminy w Lyskach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 18 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 11 ust. 1
w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut Służbom Komunalnym Gminy w Lyskach, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lyski.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski oraz Kierownikowi Służb Komunalnych Gminy w Lyskach.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


mgr inż. Grzegorz Dudek


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.66.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Statut Służb Komunalnych Gminy w Lyskach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Służby Komunalne Gminy w Lyskach, zwane w dalszej części statutu "jednostką", zostały utworzone
i prowadzą swoją działalność w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236
z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);

4) innych właściwych przepisów.

§ 2.

1. Służby Komunalne Gminy w Lyskach, zwane dalej "jednostką" są jednostką budżetową Gminy Lyski, a nadzór nad nim sprawuje Wójt Gminy Lyski.

2. Jednostka ma swoją siedzibę w Lyskach przy ul. Sikorskiego 2.

3. Jednostka wykonuje zadania własne gminy w zakresie ustalonym w § 3.

Rozdział 2.
Przedmiot działania Służb Komunalnych Gminy w Lyskach

§ 3.

1. Celem jednostki jest zaspokajanie potrzeb wynikających z zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej.

2. Do podstawowej działalności jednostki należy:

1) utrzymanie czystości i porządku,

2) utrzymanie i zagospodarowanie gminnych terenów zielonych,

3) wykonanie drobnych remontów w zakresie utrzymania dróg,

4) ustawianie i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających,

5) utrzymanie techniczno-eksploatacyjne dróg, ulic, chodników, mostów i placów,

6) wykonanie prac melioracyjnych,

7) utrzymanie i bieżąca konserwacja oraz wykonanie remontów budynków i mieszkań komunalnych,

8) administrowanie, utrzymanie i eksploatacja targowisk na terenie gminy,

9) utrzymanie i eksploatacja parkingów gminnych,

10) utrzymanie i eksploatacja gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz administracyjnych,

11) utrzymanie miejsc pamięci i pomników,

12) utrzymanie i bieżąca konserwacja sieci wodno - kanalizacyjnej,

13) produkcja energii cieplnej i dostarczanie jej odbiorcom zgodnie z umowami,

14) wykonanie usług sanitarnych i pokrewnych,

15) innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Lyski.

3. Jednostka może także prowadzić działalność usługową nie wykraczającą poza sferę użyteczności publicznej na rzecz innych podmiotów.

4. Terenem działania jednostki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 3.
Zasady działania i organizacji

§ 4.

1. Całokształtem działalności jednostki kieruje i zarządza Kierownik zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa.

2. Kierownik podejmuje samodzielne decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność, reprezentuje jednostkę na zewnątrz, odpowiada za jej funkcjonowanie, oraz powierzone składniki majątkowe.

3. Kierownika jednostki zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Lyski.

4. Kierownik działa w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Lyski w zakresie określonym Statutem i uchwałami Rady Gminy.

5. Do podstawowych kompetencji Kierownika należy w szczególności:

1) ustalenie i zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego oraz innych wewnętrznych aktów jednostki,

2) ustalenie planu finansowego oraz zasad ekonomicznego funkcjonowania jednostki,

3) składanie oświadczeń i przyjmowanie zobowiązań mających skutki majątkowe,

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników jednostki oraz ustalanie zakresów ich kompetencji,

5) koordynacja i kontrola pracy poszczególnych komórek organizacyjnych,

6) udzielanie pełnomocnictw pracownikom do dokonywania w imieniu jednostki określonego rodzaju czynności na zewnątrz,

7) nadzór i odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe, bhp oraz dyscyplinę pracy
w jednostce, jak również zapewnienie pełnej ochrony majątku jednostki i dbałości o racjonalne gospodarowanie nim.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej i stosunki prawne

§ 5.

1. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest roczny plan finansowy obejmujący dochody
i wydatki. Wszystkie swoje wydatki jednostka pokrywa bezpośrednio z corocznego uchwalonego budżetu gminy, natomiast wszystkie dochody jednostki odprowadzane są na rachunek Gminy Lyski.

3. Plan finansowy jednostki zatwierdza Kierownik.

4. Jednostka prowadzi rzetelną rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe.

5. Kontrolę wewnętrzną w jednostce sprawują:

1) Kierownik w ramach nadzoru ogólnego,

2) Zastępca Kierownika,

3) Główny Księgowy w zakresie spraw finansowych, zgodnie z przepisami w tym zakresie.

6. Jednostka posiada odrębny rachunek bankowy w banku sprawującym obsługę kasową budżetu Gminy.

7. Stosunki prawne między jednostką, a innymi instytucjami i organizacjami gospodarczymi regulowane są na podstawie zawartych między nimi umów.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 6.

1. Jednostka jest pracodawcą w rozumienie przepisów prawa pracy.

2. Niniejszy Statut jest podstawowym aktem określającym zasady organizacyjne oraz funkcjonowanie jednostki.

3. Wszelkie wydane przez Kierownika decyzje i zarządzenia nie mogą naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu.

§ 7.

1. Zmian w statucie jednostki dokonuje Rada Gminy Lyski w drodze uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe