Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 72/XII/2015 Rady Gminy Miedźno

z dnia 31 sierpnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 13/IV/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) §5 otrzymuje brzmienie:

1. Limity z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 1.000.000,00 zł;

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2.550.704,03 zł;

3) na pokrycie deficytu w wysokości 24.273,68 zł.

2. Limit na udzielanie pożyczek z budżetu gminy wynosi 30.000,00 zł.";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

Uchwala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury oraz dotacje celowe dla stowarzyszeń i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.076.065,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.";

3) §10 otrzymuje brzmienie:

1. Uchwala się dotacje celowe dla powiatu kłobuckiego 16.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

2. Uchwala się dotację celową dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t . w kwocie 670.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.";

4) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

5) załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały;

6) załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/XII/2015
Rady Gminy Miedźno
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

"Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 13/IV/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 stycznia 2015 r."

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miedźno w roku 2015

Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

2

3

4

5

6

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

249.984,65

75412

Ochotnicze straże pożarne

dotacje celowa

-

249.984,65

851

Ochrona zdrowia

-

19.000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

dotacje celowe

-

19.000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

651.600,00

27.480,98

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dotacje podmiotowe

556.400,00

-

92116

Biblioteki

dotacje podmiotowe

95.200,00

-

92105

Zadania w zakresie kultury

dotacje celowe

-

27.480,98

926

Kultura fizyczna i sport

-

128.000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

dotacje celowe

-

128.000,00

Razem:

651.600,00

424.456,63


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 72/XII/2015
Rady Gminy Miedźno
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

"Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 13/IV/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 stycznia 2015 r."

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miedźno na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. w roku 2015

Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1

2

3

4

5

750

Administracja publiczna

1.200,00

75020

Starostwa powiatowe

dotacja celowa

1.200,00

851

Ochrona Zdrowia

15.000,00

85195

Pozostała działalność

dotacja celowa

15.000,00

Razem

16.200,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 72/XII/2015
Rady Gminy Miedźno
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

"Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 13/IV/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 stycznia 2015 r."

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miedźno na zadania inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. w roku 2015

Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1

2

3

4

5

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

670.000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

dotacja celowa

670.000,00

RAZEM

670.000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe