Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 73/XII/2015 Rady Gminy Miedźno

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, które polegają na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 22.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, które polegają na zwiększeniu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 22.000,00 zł.

3. Zmiany przedstawione w ust. 1 i 2 powodują, że w budżecie na 2015 rok:

1) plan dochodów wynosi 22.829.546,15 zł;

2) plan wydatków wynosi 22.875.819,83 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73/XII/2015
Rady Gminy Miedźno
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

10.627.141,00

22.000,00

10.649.141,00

w tym dochody bieżące

10.627.141,00

22.000,00

10.649.141,00

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6.409.843,00

22.000,00

6.431.843,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/XII/2015
Rady Gminy Miedźno
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział

Rozdział

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

8.747.422,36

22.000,00

8.769.422,36

80101

Szkoły podstawowe

3.883.697,85

10.000,00

3.893.697,85

- wydatki bieżące jednostek budżetowych

3.701.437,85

10.000,00

3.711.437,85

w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych

678.698,85

10.000,00

688.698,85

80110

Gimnazja

2.004.579,48

5.000,00

2.009.579,48

- wydatki bieżące jednostek budżetowych

1.908.491,48

5.000,00

1.913.491,48

w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych

208.454,48

5.000,00

213.454,48

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

518.521,00

7.000,00

525.521,00

- wydatki bieżące jednostek budżetowych

515.621,00

7.000,00

522.621,00

w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych

208.479,00

7.000,00

215.479,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe