Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 466/15 Prezydenta Miasta Mysłowice

z dnia 9 września 2015r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Mysłowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj: Dz.U. z 2015 r., poz. 332) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w:

- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 "Promyk Słońca" w Mysłowicach ul. Starokościelna 8/2 w roku 2015 w wysokości 4.086,67 zł.

- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 "Pomocna Dłoń" w Mysłowicach ul. Starokościelna 8/4 w roku 2015 w wysokości 4.086,67 zł.

§ 2. 1. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta Mysłowice.

§ 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 września 2015 r.

Prezydent Miasta Mysłowice


Edward Lasok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe