Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Chybie

z dnia 8 września 2015r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chybie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie

Rada Gminy Chybie
uchwala:

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chybie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXII/169/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chybie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014, poz. 1019, ze zm.).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Chybie


Mirosław Wardas


Załącznik do uchwały Nr IX/56/2015
Rady Gminy Chybie
z dnia 8 września 2015 r.

REGULAMIN
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chybie

Rozdział l.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chybie, w tym:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2.

PROWADZENIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

1. Właściciele nieruchomości na której powstają odpady komunalne zobowiązani są w obrębie swojej nieruchomości do prowadzenia segregacji odpadów, mającej na celu wydzielenie z masy powstających odpadów, tych które nadają się do odzysku i podlegają selektywnej zbiórce oraz oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych.

2. Selektywnemu zbieraniu podlegają następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier i tektura,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) zużyte baterie,

9) zużyte akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12) zużyte opony,

13) odpady zielone,

14) odpady budowlane i rozbiórkowe,

15) żużel i popiół.

3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania należy lokalizować na terenie własnej nieruchomości.

4. Wyselekcjonowane odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w tym w workach, dostarczanych przez przedsiębiorcę dokonującego odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości.

5. Odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone powstające na terenie nieruchomości należy składować w odrębnych pojemnikach, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.

6. Odpady wielkogabarytowe nie wymagające specjalnych pojemników do zbierania, należy wystawiać przed wejściem na teren nieruchomości lub w miejscu uzgodnionym z przedsiębiorcą dokonującym odbioru odpadów. Wystawione odpady nie mogą utrudniać korzystania z dróg i chodników.

7. Odpady powstające w wyniku remontów należy gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów komunalnych w sposób selektywny, nie powodujący zanieczyszczenia nieruchomości.

8. Napełnione worki z wysegregowanymi odpadami właściciele nieruchomości winni wystawić, w terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt 2-3 Regulaminu przed własną nieruchomością. Tak wystawione worki nie mogą powodować utrudnień i niedogodności dla sąsiadów, a w szczególności dla użytkowników dróg i chodników.

9. Odpady komunalne takie jak: gorący żużel i popiół mogą być składowane na terenie posesji, na której zostały wytworzone jedynie tymczasowo do momentu ich wystudzenia.

§ 3.

UPRZĄTANIE BŁOTA, ŚNIEGU, LODU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI SŁUŻĄCYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

1. Błoto, śnieg i lód i inne zanieczyszczenia należy uprzątnąć z części nieruchomości służących do użytku publicznego w miejsce nie powodujące utrudnienia ruchu pieszych lub pojazdów.

2. Osoby korzystające z terenów użytku publicznego obowiązane są do lokowania odpadów wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do tego celu, znajdujących się na terenie użytku publicznego.

3. Zabrania się składowania materiałów opałowych, budowlanych i innych przedmiotów na terenach stanowiących własność komunalną lub przeznaczonych do użytku publicznego, za wyjątkiem czasowego składowania tych materiałów lub przedmiotów na chodnikach, poboczach dróg przy zachowaniu następujących warunków:

- czas składowania nie przekroczy 24 godzin;

- szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie utrudnia im ruchu;

- bezpośrednio po zakończeniu składowania nastąpi oczyszczenie zajmowanego terenu.

§ 4.

MYCIE I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZA MYJNIAMI I WARSZTATAMI NAPRAWCZYMI

1. Na terenach nieruchomości lub ich częściach takich jak chodnik, podwórko mycie pojazdów samochodowych może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzone są przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów szczególnych lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu.

2. Dopuszcza się doraźne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów samochodowych w obrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód i gleby, a poza terenem nieruchomości - w przypadku uzasadnionych napraw spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy.

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości służą pojemniki (kubły) na odpady zmieszane z zaczepami metalowe lub plastikowe od 110 l do 10 000 l lub zróżnicowane kolorystycznie worki foliowe o pojemności od 80 l do 120 l albo kontenery o pojemnościach od 2,5 m3 do 10 m3.

2. Pojemniki, w tym worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być opisane w sposób określający rodzaj zbieranych odpadów oraz być utrzymane w odpowiedniej kolorystyce:

1) szkło - worki/pojemniki w kolorze zielonym;

2) papier - worki/pojemniki w kolorze niebieskim;

3) tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe - worki/pojemniki w kolorze żółtym;

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone - worki/pojemniki w kolorze brązowym;

5) żużel i popiół - pojemniki (kubły);

6) odpady budowlane i rozbiórkowe - w kontenerach lub luzem w wyznaczonym miejscu nieruchomości za zgodą jej właściciela;

7) zużyte baterie - specjalistyczne pojemniki o pojemności 30 l;

8) przeterminowane leki i chemikalia - specjalistyczne pojemniki;

9) zużyte akumulatory - specjalistyczne pojemniki;

10) zmieszane odpady komunalne - pojemniki (kubły) metalowe lub plastikowe lub kontenery w dowolnym kolorze.

3. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, stosowanie worków w innych kolorach niż te określone w ust. 2, ale w kolorach powszechnie występujących na rynku.

4. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych służą pojemniki (kosze uliczne) o pojemności od 5 l do 80 l, przy zachowaniu następujących warunków :

1) ustawia się je w miejscach i ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z nich przez przechodniów;

2) na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku; kosze te powinny uniemożliwiać wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych;

3) odległość pomiędzy miejscami ustawienia koszy w terenach zabudowanych z urządzonym chodnikiem nie może przekraczać 500 m.

5. O pojemności pojemników wystawionych na terenie nieruchomości decyduje właściciel nieruchomości w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, biorąc pod uwagę następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych - 20 l na mieszkańca jako ilość podstawowa oraz 10 l na mieszkańca jako norma dla osób zamieszkujących na nieruchomości, na terenie której prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość;

2) dla szkół - 3 l na każdego ucznia i pracownika;

3) dla przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych - w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l;

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l.

6. Odpady komunalne na terenach nieruchomości są gromadzone w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub w workach. Na terenie nieruchomości poza szczelnymi i zamkniętymi pojemnikami można gromadzić odpady wielkogabarytowe, a w razie konieczności, należy zapewnić im ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych.

7. Właściciele nieruchomości, na których usytuowane są sklepy, kioski, stragany, itp. zobowiązani są do wyposażenia wymienionych obiektów w pojemniki na odpady.

8. Właściciele lokali użytkowych, do których dojazd od strony zaplecza jest niemożliwy, zobowiązani są do wystawiania pojemników z odpadami przed front lokalu w momencie przyjazdu przedsiębiorcy odbierającego odpady.

9. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, a w szczególności utrzymania ich w czystości oraz dezynfekowania co najmniej raz na kwartał, a w okresie letnim co najmniej raz w miesiącu, oraz dokonywania ich napraw lub wymiany.

10. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla pracowników i pojazdów przedsiębiorcy odbierającego odpady oraz w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

11. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości w stałym miejscu z dogodnym dojazdem i dojściem. Tak wystawione pojemniki nie mogą powodować utrudnień i niedogodności dla sąsiadów, a w szczególności dla użytkowników dróg i chodników.

12. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić, pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady dostęp do pojemników w czasie ustalonym na odbiór odpadów, w sposób umożliwiający sprawne opróżnienie pojemników bez narażenia na szkody ludzi, budynków, pojazdów bądź mienia.

13. Wielkość zbiornika bezodpływowego przeznaczonego do gromadzenia nieczystości ciekłych należy dostosować do ilości osób stale lub czasowo przebywających na terenie nieruchomości. W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków jej przepustowość musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców, w sposób zapewniający uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków określonego w odrębnych przepisach.

14. Obowiązki określone w ust. 13 dotyczą także dostępu do urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 6. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne:

a) z zabudowy jednorodzinnej - w okresie od 1 października do 30 kwietnia co najmniej raz w miesiącu, w pozostałym okresie co najmniej dwa razy w miesiącu;

b) z zabudowy wielorodzinnej - co najmniej dwa razy w miesiącu;

c) z ogródków działkowych - co najmniej raz w kwartale;

d) z lokali handlowych, zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej raz w miesiącu;

e) z budynków użyteczności publicznej - co najmniej raz w miesiącu;

f) z miejsc publicznych, na których są zlokalizowane kosze - w odstępach czasu uniemożliwiających rozkład nagromadzonych odpadów lub przepełnienie, co najmniej raz w tygodniu.

2) segregowane odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 1)-5):

a) z zabudowy jednorodzinnej - co najmniej raz w miesiącu, przy czym dopuszcza się możliwość pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością, w zależności od napełnienia worków;

b) z zabudowy wielorodzinnej - co najmniej dwa razy w miesiącu;

c) z ogródków działkowych - co najmniej raz w kwartale;

d) z lokali handlowych, zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej raz w miesiącu;

e) z budynków użyteczności publicznej - co najmniej raz w miesiącu;

f) z miejsc publicznych, na których są zlokalizowane pojemniki w odstępach czasu uniemożliwiających ich przepełnienie, co najmniej raz w miesiącu.

3) segregowane odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 6) i 13):

a) z zabudowy jednorodzinnej - w okresie od 1 października do 30 kwietnia co najmniej raz w miesiącu, w pozostałym okresie co najmniej dwa razy w miesiącu z zastrzeżeniem § 7 ust. 2;

b) z zabudowy wielorodzinnej -co najmniej dwa razy w miesiącu;

c) z ogródków działkowych - co najmniej raz w kwartale;

d) z lokali handlowych, zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej raz w miesiącu;

e) z budynków użyteczności publicznej - co najmniej raz w miesiącu;

f) z miejsc publicznych, na których są zlokalizowane pojemniki w odstępach czasu uniemożliwiających rozkład nagromadzonych odpadów lub przepełnienie, co najmniej raz w miesiącu;

4) segregowane odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 15):

a) z zabudowy jednorodzinnej - w okresie od 1 października do 30 kwietnia co najmniej dwa razy w miesiącu, w pozostałym okresie co najmniej raz w miesiącu;

b) z zabudowy wielorodzinnej - w okresie od 1 października do 30 kwietnia co najmniej dwa razy w miesiącu, w pozostałym okresie co najmniej raz w miesiącu;

2. Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winien odbywać się w odstępach czasu uniemożliwiających rozkład nagromadzonych odpadów lub przepełnienie zbiornika, przy uwzględnieniu następujących norm:

1) w przypadku pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości - nie rzadziej niż raz na pół roku,

2) w przypadku nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków - z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, nie rzadziej niż raz na rok.

3. Częstotliwość i sposób pozbywania się pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości ustala się w następujący sposób:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz w roku zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości lub poprzez przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) zużyte opony - raz w roku zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości lub poprzez przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w roku zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości lub poprzez przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) odpady budowlane i rozbiórkowe - w miarę zapełnienia kontenera, podstawionego przez przedsiębiorcę dokonującego odbioru odpadów, niezwłocznie po zakończeniu prac lub poprzez przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) przeterminowane leki i chemikalia - w miarę wypełnienia pojemników do gromadzenia odpadów umieszczonych w aptekach lub poprzez przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

6) zużyte baterie - w miarę wypełnienia pojemników do gromadzenia odpadów umieszczonych w budynku Urzędu Gminy i Biblioteki Publicznej oraz w placówkach szkolnych lub poprzez przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

7) zużyte akumulatory - w miarę wypełnienia pojemników do gromadzenia odpadów umieszczonych w punktach handlowych, do których należy oddać zużyty akumulator przy zakupie nowego lub poprzez przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4. Dopuszcza się możliwość kompostowania na terenie własnej nieruchomości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych. Właściciele nieruchomości mogą również samodzielnie dostarczać te odpady do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości do potrzeb nieruchomości, a ich eksploatacja i opróżnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników i wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

6. Na nieruchomościach zabudowanych budynkami łączącymi funkcję mieszkalną z funkcją użytkową określa się następujące zasady:

1) dla części zamieszkałej obowiązują postanowienia § 5 i § 6 dotyczące zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej;

2) dla części użytkowej właściciele/użytkownicy obowiązani są do przestrzegania zasad określonych w § 5 i § 6 dotyczących zakładów handlowych, rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, zawierając stosowną umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie.

Rozdział 5.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości w celu zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych obowiązani są do oddzielnego gromadzenia tych odpadów i mogą samodzielnie dostarczyć je do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do punktów ich sprzedaży.

2. W celu ograniczania składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy je dostarczyć do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 8. 1. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami. W szczególności są obowiązani do niepozostawiania tych zwierząt bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w kojcu, bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się.

2. Utrzymanie zwierząt domowych, w budynkach wielorodzinnych w pomieszczeniach innych niż mieszkanie wymaga uzyskania zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

3. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości w szczególności takich jak hałas, odory.

4. Na terenach użytku publicznego psy mogą być prowadzone tylko na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy oraz z założonym na pysku kagańcem.

Rozdział 7.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 9. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich przy spełnieniu następującymi warunków:

1) zwierzęta gospodarskie na terenie nieruchomości należy utrzymywać w miejscach ogrodzonych, nie stwarzających uciążliwości dla sąsiadów w tym uciążliwości zapachowych oraz w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie zwierząt;

2) w przypadku zanieczyszczenia terenów sąsiednich przez zwierzęta przebywające nanich w sposób niekontrolowany, do obowiązku właściciela zwierząt należy uporządkowanie zanieczyszczonego terenu;

3) minimalna odległość ula zajętego przez pszczoły, mierzona w linii prostej od drogi,chodnika, ścieżki lub działki użytkowanych publicznie oraz od najbliższego budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce, winna wynosić co najmniej 3 m.;

4) gromadzenie i usuwanie odpadów innych niż komunalne związanych z prowadzonąhodowlą zwierząt gospodarskich, musi być prowadzone przez właściciela zwierząt w sposób zgodny z odrębnymi przepisami.

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej: w zabudowie wielorodzinnej, usług publicznych, nieruchomościach przylegających do obiektów handlowych, a także na terenach, dla których plan miejscowy ustalił taki zakaz, za wyjątkiem utrzymywania zwierząt gospodarskich na własne potrzeby, pod warunkiem przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych.

Rozdział 8.
WYZNACZENIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 10. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane:

1) budownictwem wielorodzinnym,

2) obiektami użyteczności publicznej,

3) obiektami, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie,

4) obiektami przeznaczonymi do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację na obszarach określonych w ust. 1 należy przeprowadzić raz w roku w okresie od października do listopada.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe