Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Chybie

z dnia 8 września 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art.6r ust. 3 oraz 3d ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399, ze zm.)

Rada Gminy Chybie

u c h w a l a:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne są odbierane w każdej ilości.

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest do dostarczania właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, za wyjątkiem żużlu i popiołu.

§ 3. Częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie określa załącznik nr 1.

§ 4. Ustala się następujący sposób oddawania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1) odpady budowlane i rozbiórkowe - w miarę zapełnienia kontenera, podstawionego przez przedsiębiorcę dokonującego odbioru odpadów, niezwłocznie po zakończeniu robót lub bezpośrednie przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) przeterminowane leki - w miarę wypełnienia pojemników do gromadzenia tych odpadów umieszczonych w aptekach lub bezpośrednie przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) zużyte baterie - w miarę wypełnienia pojemników do gromadzenia tych odpadów umieszczonych w budynkach: Urzędu Gminy, Biblioteki Publicznej oraz placówek szkolnych lub przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) akumulatory - w placówkach handlowych przy zakupie nowego akumulatora lub w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) odpady chemiczne - bezpośrednio w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

6) pozostałe frakcje odpadów, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - odbierane z posesji zgodnie z załącznikiem nr 1, dopuszcza się możliwość kompostowania na terenie własnej posesji odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji lub bezpośrednie przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

§ 5. 1. Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi co najmniej trzy dni w tygodniu po cztery godziny dzienne. W jednym z wyznaczonych dni punkt będzie czynny w godzinach popołudniowych.

2. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych rodzaje odpadów wymienione w § 4 uchwały i jej załączniku poz. 2, za wyjątkiem żużlu i popiołu.

§ 6. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na piśmie, mailowo, telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy w Chybiu w terminie do 7 dni od daty zdarzenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 2058, ze zm.).

§ 9. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Chybie


Mirosław Wardas


Załącznik do Uchwały Nr IX/57/2015
Rady Gminy Chybie
z dnia 8 września 2015 r.

Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz częstotliwości ich odbierania.

Lp.

Rodzaj odpadów

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

1

2

3

1.

odpady zmieszane

w okresie od 1 października do 30 kwietnia raz w miesiącu, w pozostałym okresie dwa razy w miesiącu

dwa razy w miesiącu

2.

odpady selektywnie zbierane:

- papier

- szkło

- tworzywa sztuczne

- opakowania wielomateriałowe

- metal

raz w miesiącu

dwa razy w miesiącu

- odpady komunalne ulegające

biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe

ulegające biodegradacji

- odpady zielone

w okresie od 1 października do 30 kwietnia raz w miesiącu, w pozostałym okresie dwa razy w miesiącu

dwa razy w miesiącu

- żużel i popiół

w okresie od 1 października do 30 kwietnia dwa razy w miesiącu, w pozostałym okresie raz w miesiącu

w okresie od 1 października do 30 kwietnia dwa razy w miesiącu, w pozostałym okresie raz w miesiącu

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

raz w roku

raz w roku

- zużyte opony

raz w roku

raz w roku

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

raz w roku

raz w roku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe