Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV.100.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 8 września 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Jastrzębiu-Zdroju, dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1017),

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1. Utworzyć obwody głosowania w Zakładzie Karnym, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2, Domu Pomocy Społecznej i Leczniczo - Rehabilitacyjnym NZOZ "Orthogon"
w Jastrzębiu-Zdroju, dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Łukasz Kasza


Załącznik do Uchwały Nr XIV.100.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 8 września 2015 r.

Nr

obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

41

Zakład Karny

Zakład Karny

ul. Norwida 23

42

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2

WSS nr 2

Al. Jana Pawła II 7

43

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2

WSS nr 2

ul. Krasickiego 21

44

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

ul. Kaszubska 6

45

Leczniczo - Rehabilitacyjny NZOZ "Orthogon"

NZOZ "Orthogon"

ul. Wodeckiego 23

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe