Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 78/XIII/2015 Rady Gminy Konopiska

z dnia 4 września 2015r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konopiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konopiska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Traci moc uchwała nr 197/XXI/2005 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konopiska (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2005r. Nr 72 poz. 1926 z późn.zm.).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska


Edward Bałdyga


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/XIII/2015
Rady Gminy Konopiska
z dnia 4 września 2015 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konopiska

§ 1. 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konopiska zwany dalej Regulaminem, określa:

1) zasady i warunki przyznawania oraz wypłacania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy,

2) formy stypendium szkolnego;

3) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

5) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są zamieszkałym na terenie Gminy osobom wymienionym w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest osobom określonym w ust. 2 w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) dyrektorze - należy przez to rozumieć osobę kierującą placówką określoną w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy,

2) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.),

3) kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.).

§ 3. 1. Stypendium szkolne jest świadczeniem uznaniowym i może być przyznane tylko w ramach przeznaczonych na ten cel środków budżetowych.

2. Jeżeli z powodu przyznanych środków stypendium szkolne może być udzielone tylko niektórym osobom, jest ono przydzielane w pierwszej kolejności osobom najuboższym, a w razie występowania zbliżonego poziomu ubóstwa i występowania przesłanek, o których mowa w art. 90d ust.1 ustawy - według kolejności złożonych wniosków.

§ 4. Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego stosuje się następujące zasady:

KATEGORIA STYPENDIUM

MIESIĘCZNY DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ STYPENDIUM SZKOLNEGO

I

do 150,00 zł

110 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych

II

od 150,01 zł do 450,00 zł

90 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych

III

od 450,01 zł do kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych

§ 5. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: kosztów nauki języków obcych, zajęć muzycznych, tanecznych, folklorystycznych, recytatorskich, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie, nauki pływania, gimnastyki korekcyjnej,kursów przygotowujących do egzaminu maturalnego lub egzaminów wstępnych na wyższą uczelnie, zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, wycieczek szkolnych, udziału w zielonych szkołach, koloniach i półkoloniach edukacyjnych lub sportowych, obozach edukacyjnych lub sportowych, wyjść do teatru, muzeum, filharmonii, opery, galerii i kina organizowanych przez szkołę;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów za zakup:

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, atlasów, tablic matematycznych, książek do nauki jezyków obcych i innych książek oraz czasopism pomocniczych do realizowania procesu dydaktycznego, multimedialnych programów edukacyjnych itp.,

b) artykułów szkolnych np. zeszytów, długopisów, piórnika, bloków, flamastrów, kredek, pędzli, farb, klejów, papieru kolorowego, ołówków, gumek, temperówek, kalkulatora, bibuły, brystolów, papieru kancelaryjengo, nożyczek, taśmy klejącej, papieru milimetrowego, przyborów geometrycznych, plasteliny, modeliny, skoroszytów, segregatorów, globusa itp.

c) stroju sportowego:

- koszulka sportowa - 2 sztuki na semestr;

- spodenki lub getry sportowe - 2 sztuki na semestr;

- dres - 1 sztuka na semestr lub 1 para spodni i 1 bluza sportowa;

- obuwie sportowe - 1 para na semestr w kwocie do 220,00 zł;

- obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki - 1 para na semestr w kwocie do 120,00 zł

- na basen: strój kąpielowy, czepek, klapki, okulary pływackie, płetwy - 1 raz na rok szkolny (udział w zajęciach na basenie musi być poświadczony stosownym zaświadczeniem)

Strój sportowy może być zakupiony tylko w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia wychowania fizycznego.

d) stroju sportowego niezbędnego do udziału ucznia w zajęciach sportowych realizowanych poza szkołą (udział w tych zajęciach musi być poświadczony stosownym zaświadczeniem) - bez ograniczeń ilościowych,

e) stroju wymaganego na zajęcia praktyczne (strój ochronny, strój roboczy, obuwie robocze) oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem pracodawcy),

f) stroju apelowego (np. spódnica, biała bluzka, spodnie, marynarka, biała koszula, żakiet, obuwie) - 1 komplet na rok szkolny w kwocie do 350,00 zł

g) tornistra, plecaka, torby sportowej - 1 sztuka na semestr w kwocie do 150,00 zł

h) komputera, oprogramowania i części do komputera oraz peryferii komputerowych - 1 sztuka na 5 lat w kwocie do 2300,00 zł;

i) tableta, czytnika e-booków - 1 sztuka raz na 5 lat w kwocie do 300,00 zł;

j) audiobooków z nagraniami lektur i literatury popularno-naukowej, e-booków zawierających lektury szkolne, czytanki;

k) pendrive - 1 sztuka na semestr do kwoty 65 zł;

l) dysku zewnętrznego - 1 sztuka raz na 5 lat do kwoty 220,00 zł;

m) myszki, klawiatury - 1 sztuka na rok szkolny;

n) drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego (posiadającego funkcje drukarki, kopiarki i skanera) - 1 sztuka raz na 5 lat do kwoty 450,00 zł;

o) płyt CD lub DVD- do 15 sztuk na semestr;

p) tuszu czarnego i kolorowego do drukarki lub toneru - 2 sztuki na semestr;

q) papieru do drukarki - 2 ryzy na semestr;

r) biurka do nauki w cenie do 450 zł, krzesła do biurka w cenie do 200,00 zł, regału na książki w cenie do 500,00 zł, lampki biurowej- 1 sztuka raz na 5 lat;

s) opłaty za abonament internetowy od września do czerwca danego roku szkolnego do kwoty 50,00 zł miesięcznie;

t) innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności ucznia (np. instrumenty muzyczne, mikroskopy, lunety itp.);

u) mundurki szkolne, jeżeli są wymagane przez Statut szkoły.

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności:

- transportu środkami komunikacji zbiorowej (imienny bilet miesięczny)

- zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji;

4) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na zakup artykułów wymienionych w ust.1 pkt. 2 lit. a-u ;

5) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wskazanych w pkt 1-4 nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

3. Refundacji nie podlegają wydatki:

1) o charakterze nieedukacyjnym, w szczególności wydatki na odzież codziennego użytku, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny a także wydatki na ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, składki na Radę Rodziców, jak również wydatki na wyjazdy o charakterze rekreacyjnym, sprzęt rekreacyjny, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, okulary korekcyjne.

2) na wynagrodzenia za usługi montażowe, serwisowe, koszty przesyłki oraz podobne.

4. Uczniowie otrzymujący jednocześnie środki na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, mogą otrzymać stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania do wysokości różnicy pomiędzy kwotą rzeczywistych kosztów a kwotą wypłaconą na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 6. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być realizowane przez całkowitą lub częściową refundację uprzednio zaakceptowanych wydatków na cele edukacyjne, po przedstawieniu odpowiednich dowodów potwierdzających poniesione wydatki.

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym będą realizowane w formie wypłaty gotówkowej w kasie Banku Spółdzielczego w Konopiskach lub przelewem na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy wskazany przez wnioskodawcę.

3. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie rzeczowej zwrot kosztów nastąpi po przedłożeniu rachunków w drodze przelewu na rachunek bankowy podmiotu wystawiającego fakturę na ww. przedmioty.

4. Termin składania dokumentów potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do refundacji za okresy od września do grudnia danego roku ustala się do dnia 10 grudnia, a ich refundacja następuje do końca grudnia tego roku, natomiast termin składania dokumentów potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do refundacji za okresy od stycznia do czerwca danego roku ustala się do dnia 15 czerwca, a ich refundacja następuje do końca czerwca tego roku.

5. Dokumenty za miesiące lipiec i sierpień będą uwzględniane do rozliczenia stypendium przyznanego od września kolejnego roku szkolnego.

6. Dokumenty za miesiąc czerwiec potwierdzające zakup podręczników szkolnych z zakresu programowego kolejnego roku szkolnego będą uwzględniane do rozliczenia stypendium przyznanego od września kolejnego roku szkolnego.

§ 7. 1. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty o charakterze edukacyjnym winny zawierać dane identyfikujące przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego albo dorosłego ucznia.

2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty edukacyjne są:

1) faktura VAT,

2) rachunek,

3) imienny dowód wpłaty,

4) imienny bilet miesięczny,

5) umowa kupna - sprzedaży w przypadku poniesionych kosztów edukacyjnych za przedmioty używane nabyte od osób nie posiadających uprawnień do wystawienia dokumentów wymienionych w pkt. 1 - 4,

6) zaświadczenie organizatora wyjazdu edukacyjnego o dokonaniu wpłaty na ten cel przez rodzica lub pełnoletniego ucznia.

§ 8. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

1) rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,

2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art.90b ust.3 pkt.2 ustawy o systemie oświaty,

3) z urzędu.

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego wraz z dokumentem poświadczającym uczęszczanie ucznia do szkoły (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).

3. W uzasadnionych, a nieprzewidzianych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

§ 9. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności takiego jak:

1) pożar, zalanie lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,

2) kradzież z włamaniem, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,

3) wypadek członka rodziny, skutkujący istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej w rodzinie;

4) poważna choroba rodzica lub prawnego opiekuna ucznia, a także poważne zachorowanie samego ucznia, mające wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny;

5) śmierć rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.

2. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

1) rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,

2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art.90b ust.3 pkt.2 ustawy o systemie oświaty,

3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu) składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

5. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

6. Wysokość zasiłku szkolnego ma charakter uznaniowy i jest ustalana w granicach określonych w art. 90e ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

7. Świadczenie pieniężne z tytułu udzielonego zasiłku szkolnego wypłacone będzie przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w kasie Banku Spółdzielczego w Konopiskach.

8. W przypadku przyznania zasiłku szkolnego w formie rzeczowej zwrot kosztów nastąpi po przedłożeniu rachunków w drodze przelewu na rachunek bankowy podmiotu wystawiającego fakturę na ww. przedmioty.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konopiska

Data wpływu wniosku do GOPS Konopiska ..............................................

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września

I. WNIOSKODAWCA

? RODZIC/OPIEKUN PRAWNY ?PEŁNOLETNI UCZEŃ ?DYREKTOR SZKOŁY

II. DANE OSOBOWE UCZNIA

NAZWISKO

IMIĘ

DATA I MIEJSCE URODZENIA

PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA

III. INFORMACJE O SZKOLE

NAZWA SZKOŁY

ADRES

TYP SZKOŁY

...................................................................

KLASA

........................................................

Pieczęć szkoły

IV. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

NAZWISKO I IMIĘ OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA

NUMER TELEFONU

NAZWISKO I IMIĘ MATKI/ OPIEKUNA PRAWNEGO

PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA

NUMER TELEFONU

V. INFORMACJA O SKŁADZIE RODZINY

(Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Lp.

Nazwisko i imię

Stopień pokrewieństwa
w stosunku
do wnioskodawcy

Status na rynku pracy

1

wnioskodawca

2

3

4

5

6

7

VI. UZASADNIENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

(krótkie wyjaśnienie dotyczące sytuacji rodzinnej, finansowej, materialnej i zdrowotnej)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VII. PRZESŁANKI UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Powody inne niż kryterium dochodowe uzasadniające

przyznanie stypendium szkolnego

Czy w rodzinie występuje (TAK/NIE)

Bezrobocie

Niepełnosprawność

Ciężka lub długotrwała choroba

Wielodzietność

Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych

Alkoholizm

Narkomania

Rodzina niepełna

Zdarzenie losowe

VIII. DOCHÓD NETTO RODZINY Z MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU

Składniki dochodu

Wysokość dochodu netto

Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy
opracę/umowy agencyjnej/umowy zlecenia/umowy o dzieło

Działalność gospodarcza wykonywana osobiście na zasadach:

a) ogólnych

b) ryczałtu

c) karty podatkowej

Dochody z gospodarstwa rolnego

Renta/emerytura/świadczenie przedemerytalne/zasiłek przedemerytalny

Zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenia rodzinne:

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

b) zasiłek pielęgnacyjny

c) świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej

Alimenty/świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Dodatek mieszkaniowy

Praca dorywcza

Inne dochody

Suma dochodów

IX. WYDATKI RODZINY: alimenty świadczone na rzecz innych osób z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku wyniosły ...............................................................................................................................................................

X. DOCHÓD MIESIĘCZNY NA 1 OSOBĘ W RODZINIE: ........................................................

(od sumy dochodów wykazanych w części VIII należy odjąć wydatki rodziny wykazane w części IX i wynik podzielić przez liczbę osób wymienionych w części V)

XI. WNIOSKOWANA FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym

świadczenie pieniężne

Proszę o przekazanie środków pieniężnych przyznanych w ramach stypendium szkolnego:

? na konto bankowe nr ......................................................................................................................

? do kasy Banku Spółdzielczego w Konopiskach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb związanych z przyznaniem stypendium szkolnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.).

Konopiska, ...................................................................................

(podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, że korzystam/nie korzystam* ze swiadczeń z pomocy społecznej. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

*niepotrzebne skreślić

Konopiska, dnia ...................................................................................

(podpis wnioskodawcy)

Pouczenie

1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne (odpowiednio pełnoletni uczeń) są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty).

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty).

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Konopiska, .......................................................................................

(podpis wnioskodawcy po zapoznaniu się z treścią pouczenia)

Załączniki:

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................

4. ................................................................................................................................................

5. ................................................................................................................................................

6. ................................................................................................................................................


Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

Data wpływu wniosku do GOPS Konopiska ..........................

UWAGA:

- zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,

- o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

I. WNIOSKODAWCA

? RODZIC/OPIEKUN PRAWNY ?PEŁNOLETNI UCZEŃ ?DYREKTOR SZKOŁY

II. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

NAZWISKO

IMIĘ

PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA

NUMER TELEFONU

III. DANE OSOBOWE UCZNIA

NAZWISKO

IMIĘ

DATA I MIEJSCE URODZENIA

PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA

IV. INFORMACJE O SZKOLE

NAZWA SZKOŁY

ADRES

TYP SZKOŁY

..........................................................

KLASA

................................

PIECZĘĆ SZKOŁY

V. INFORMACJA O SKŁADZIE RODZINY

(Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Lp.

Nazwisko i imię

Stopień pokrewieństwa
w stosunku
do wnioskodawcy

Status na rynku pracy

1

wnioskodawca

2

3

4

5

6

7

VI. DATA ZAJŚCIA ZDARZENIA LOSOWEGO: ......................................................................

VII. UZASADNIENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

(opis zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VIII. WNIOSKOWANA FORMA ZASIŁKU SZKOLNEGO

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym

świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym

W przypadku przyznania świadczenia w formie pieniężnej proszę o przekazanie zasiłku szkolnego:

? na konto bankowe nr ..........................................................................................................

? do kasy Banku Spółdzielczego w Konopiskach

IX. OŚWIADCZENIA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb związanych z przyznaniem zasiłku szkolnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.).

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

Oświadczam, że w przypadku przyznania zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego zostanie ono przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym wymienionego we wniosku ucznia.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zobowiązuję się do gromadzenia rachunków imiennych potwierdzających celowość wydatków i przedstawienia ich na każdorazowe żądanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.

Konopiska, .......................................... ..........................................................

(podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia)

Załączniki:

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................

4. ................................................................................................................................................

5. ................................................................................................................................................

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe