Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 79/XIII/2015 Rady Gminy Konopiska

z dnia 4 września 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności w Gminie Konopiska za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Traci moc uchwała nr 95/XII/2000 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawki godzinowej oraz zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska


Edward Bałdyga


Załącznik do Uchwały Nr 79/XIII/2015
Rady Gminy Konopiska
z dnia 4 września 2015 r.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności w Gminie Konopiska za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej usługami (z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) dla mieszkańców gminy Konopiska realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach.

§ 2. 1. Usługi są realizowane w miejscu pobytu podopiecznego przez opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach może także zlecić w drodze umowy realizację usług innym wyspecjalizowanym podmiotom, w tym organizacjom pozarządowym.

3. Usługi realizowane przez opiekunki GOPS świadczone są w dni powszednie, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach .

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności:

1) zabiegi pielęgnacyjne wskazane przez lekarza,

2) podstawowe zabiegi higieny osobistej,

3) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

4) podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza

5) utrzymywanie w należytym porządku i czystości najbliższego otoczenia chorego,

6) wykonywanie podstawowych prac domowych jak: pranie, sprzątanie, sporządzanie posiłków, palenie w piecu kuchennym i C.O.,

7) załatwianie niezbędnych spraw takich jak: zakupy, kontakt z placówkami służby zdrowia (np. zamawianie wizyt domowych lekarza czy pielęgniarki środowiskowej), pośredniczenie w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, dokonywanie opłat,

8) zapewnienie niezbędnych i w miarę możliwych kontaktów chorego z otoczeniem,

9) inne czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania podopiecznego i jego gospodarstwa domowego

2. Usługi opiekuńcze specjalistyczne dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, obejmują: usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie, pielęgnację, rehabilitację fizyczną, wspieranie psychologiczno - pedagogiczne i edukacyjno - terapeutyczne.

3. Osoba ubiegającą się o pomoc w formie usług opiekuńczych w postaci zaleconej przez lekarza pielęgnacji powinna przedstawić zaświadczenie lekarza z określeniem szczegółowego jej zakresu.

§ 4. Pracownik socjalny w rodzinnym wywiadzie środowiskowym rozeznaje rodzaj i zakres usług oraz ilość godzin, jaka będzie konieczna dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb osoby zainteresowanej oraz dochody osoby bądź rodziny, w celu określenia warunków odpłatności za świadczone usługi.

§ 5. 1. Usługi przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej, bądź pracownika socjalnego w oparciu o przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy.

2. W decyzji o przyznaniu usług określa się wysokość odpłatności, termin i miejsce wniesienia opłat, którą ponosi świadczeniobiorca albo świadczenie to przyznaje się nieodpłatnie.

§ 6. Osoba dla której świadczone są usługi oraz jej rodzina zobowiązani są do współpracy z osobą świadczącą usługi, a także do zapewnienia opiekunce odpowiednich warunków do wykonywania pracy.

§ 7. Pomoc w formie świadczonych usług można ograniczyć lub wstrzymać w przypadku notorycznego naruszania zasad współżycia społecznego przez osobę objętą pomocą lub inne osoby przebywające w miejscu świadczenia usług, a w szczególności w przypadku:

1) nadużywania alkoholu przez podopiecznego lub osoby trzecie będące w jego towarzystwie,

2) agresywnej postawy i obraźliwego zachowania wobec osoby świadczącej usługi,

3) powtarzających się trudności wejścia do mieszkania lub w środowisko z przyczyn niezawinionych przez opiekunkę.

§ 8. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest zróżnicowana ze względu na sytuację osobistą i materialną świadczeniobiorcy.

2. Odpłatność za wykonanie:

1) jednej godziny usług opiekuńczych wykonywanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach ustala się w wysokości 24 zł;

2) jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach ustala się w wysokości 35 zł;

3) jednej godziny usług wykonywanych przez inne wyspecjalizowane podmioty, w tym organizacje pozarządowe wynikać będzie z zawartej umowy.

3. Odpłatność za świadczone usługi dla osób samotnie gospodarujących ustala się według zasad określonych w poniższej tabeli :

Wskaźnik odpłatności w procentach ustalony od kosztu usługi za 1 godzinę

Dochód na osobę

% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej wg art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej

nieodpłatnie

do 100%

5%

od 100,01% do 150,00%

10%

od 150,01% do 200,00%

20%

od 200,01% do 250,00%

30%

od 250,01% do 300,00%

40%

od 300,01% do 350,00%

50%

od 350,01% do 400,00%

75%

od 400,01% do 500,00%

100%

powyżej 500%

4. Odpłatność za świadczone usługi dla osób w rodzinach ustala się według zasad określonych w poniższej tabeli :

Wskaźnik odpłatności w procentach ustalony od kosztu usługi za 1 godzinę

Dochód na osobę

% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej wg art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla osoby w rodzinie

nieodpłatnie

do 100%

5%

od 100,01% do 125,00%

10%

od 125,01% do 150,00%

20%

od 150,01% do 175,00%

30%

od 175,01% do 200,00%

40%

od 200,01% do 225,00%

50%

od 225,01% do 300,00%

75%

od 300,01% do 400,00%

100%

powyżej 400%

§ 9. 1. Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji, w szczególności ze względu na zaistnienie szczególnych okoliczności wynikających z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, które udokumentują, że kwota dochodu pozostająca do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat i wydatków na ww. cele oraz odpłatności za usługi opiekuńcze nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z ponoszenia odpłatności za usługi.

2. W przypadkach szczególnych, jeżeli istnieje konieczność świadczenia usług opiekuńczych przez znaczną część dnia, można odstąpić od żądania należności za część godzin świadczonych usług.

3. Całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi następuje na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach na wniosek osoby objętej usługami, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub pracownika socjalnego.

4. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi w przypadku śmierci osoby samotnie gospodarującej korzystającej z usług.

§ 10. Odpłatność za usługi wnoszona będzie na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe