Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED.4464.3-KN.2015 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 3 września 2015r.

w sprawie przejęcia przez Miasto Gliwice od Gminy Knurów wykonywania zadania publicznego dotyczącego zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy
Miastem Gliwice reprezentowanym przez
Zastępcę Prezydenta Miasta - Krystiana Tomalę,
działającym na podstawie Uchwały Nr VII/186/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2007 r.,
a
Gminą Knurów reprezentowanym przez
Zastępcę Prezydenta Miasta - Piotra Surówkę,
działającym na podstawie Uchwały Nr XXI/336/2008 Rady Miasta Knurów z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Knurów a Miastem Gliwice w sprawie przejęcia przez Miasto Gliwice od Gminy Knurów wykonywania zadania publicznego dotyczącego zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, o następującej treści:

§ 1. 1. Gmina Knurów przekazuje, a Miasto Gliwice przyjmuje do realizacji zadanie publiczne dotyczące zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły.

2. Transport i opieka, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie na trasie:

- do szkoły: Gliwice (od ulicy Jagiellońskiej 25) - Katowice (do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących przy ul. Grażyńskiego 17),

- ze szkoły: Katowice (z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących przy ul. Grażyńskiego 17) - Gliwice (do ulicy Jagiellońskiej 25).

3. Wykonanie zadania będzie realizowane przez wybraną w drodze przetargu firmę "TRANSMARKO" Marek Masny z siedzibą w Katowicach, ul. Grota Roweckiego 5.

§ 2. 1. Środki finansowe w postaci dotacji celowej na powierzone Miastu Gliwice zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, Gmina Knurów zobowiązuje się przekazywać, co miesiąc z góry. Miesięczna kwota dotacji za ucznia stanowi iloczyn kwoty 26,15 zł i ilości dni nauki szkolnej w danym miesiącu.

2. Dotacja za:

1) miesiąc wrzesień zostanie przekazana do 16.09.2015 r.,

2) kolejne miesiące będzie przekazywana do 28-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zadanie będzie realizowane,

3) miesiąc styczeń 2016 r. zostanie przekazana w roku 2016, najpóźniej do 13.01.2016 r.

3. Miesięczna wysokość dotacji określona w § 2 ust. 1 uzależniona od ilości dni nauki szkolnej, określonej w Rozporządzeniu MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.), nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

4. Dotację, o której mowa w ust. 1 Gmina Knurów będzie przekazywać na rachunek Miasta Gliwice: ING Bank Śląski S.A. 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252.

5. Na realizację zadania o którym mowa w § 1 ust. 1, Gmina Knurów przeznaczy dotację w wysokości nie wyższej niż 5.000,00 zł.

§ 3. Porozumienie obowiązuje od 1 września 2015 roku do 24 czerwca 2016 roku.

§ 4. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 5. Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy dla Miasta Gliwice Sąd Powszechny.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala

Zastępca Prezydenta Miasta Knurów


Piotr Surówka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe