Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Gminy Lubomia

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Lubomia oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia dla obszaru obejmującego sołectwo Buków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), oraz w związku z uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Rada Gminy Lubomia

stwierdza, że przedmiotowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia, które zostało uchwalone uchwałą Nr V/24/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 28 lutego 2011 r. ze zmianami i uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Lubomia oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia dla obszaru obejmującego sołectwo Buków (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 248 poz. 4178 z dnia 17 października 2011 r.), w części tekstowej planu w Rozdziale 2. Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem w § 9 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 3 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:

W zakresie odprowadzania ścieków ustala się rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzeniem:

1) ścieków bytowych i ścieków komunalnych do systemu zapewniającego właściwy poziom ochrony środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) wód opadowych i roztopowych do:

a) szczelnego, otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) dopuszcza się zagospodarowania wód na terenie własnym inwestora w przypadku braku możliwości ich odprowadzania do kanalizacji deszczowej";

2) w ust. 3 uchyla się pkt 3 i pkt 4.

§ 2.

Załącznikami w formie tekstowej do niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - "Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu";

2) załącznik Nr 2 - "Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych".

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


Andrzej Godoj


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Lubomia
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu

Do projektu zmiany zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Lubomia oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia dla obszaru obejmującego sołectwo Buków w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, nie zgłoszono żadnych uwag, nie zachodziła więc potrzeba ich rozpatrywania i podejmowania stosownych rozstrzygnięć.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Lubomia
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycjiz zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Niniejsza zmiana zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Lubomia oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia dla obszaru obejmującego sołectwo Buków nie wprowadza nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy w porównaniu z inwestycjami, które przewidywane były w prognozie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 29 sierpnia 2011 r.

W związku z powyższym nie zachodziła więc potrzeba podejmowania nowych stosownych rozstrzygnięć.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe