Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/81/15 Rady Gminy Łękawica

z dnia 9 września 2015r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art. 211 ust. 2 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Łękawica uchwala co następuje

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 38.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 53.460 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 14.760 zł.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniami Wójta w okresie międzysesyjnym zmianie ulegają również następujące załączniki do Uchwały Budżetowej Nr III/25/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku :

1. Załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2015 roku". Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r." Załącznik otrzymuje on nowe brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok" Załącznik otrzymuje on nowe brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 7 "Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2015 roku". Załącznik otrzymuje on nowe brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Gminy Łękawica w 2015 roku" Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 12 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015". Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi:

dochody

wydatki

deficyt

który będzie pokryty przychodami :

- wolnych środków -

- pożyczek z WFOŚiGW

19.007.073,20 zł

20.679.620,10 zł

1.672.546,90 zł

1.223.677,90 zł

448.869,00 zł,

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica


Krzysztof Pielesz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Gminy Łękawica
z dnia 9 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Gminy Łękawica
z dnia 9 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Gminy Łękawica
z dnia 9 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Gminy Łękawica
z dnia 9 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Gminy Łękawica
z dnia 9 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Gminy Łękawica
z dnia 9 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Gminy Łękawica
z dnia 9 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Gminy Łękawica
z dnia 9 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe