Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/2015 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Myszkowie

z dnia 8 września 2015r.

do Porozumienia Nr FP/2/P/2010 w sprawie współpracy Powiatu Myszkowskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych zawartego w dniu 18 maja 2010 roku

Tekst pierwotny

pomiędzy:

Powiatem Myszkowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Myszkowie, w imieniu którego działają:

Starosta Myszkowski - Dariusz Lasecki

Wicestarosta - Anna Socha- Korendo

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Myszkowskiego, pełnomocnik Skarbnika - Emilia Bąchor-Neszczyńska na podstawie upoważnienia nr OR/O114/21/07 z dnia 31.05.2007r.

a

Powiatem Kluczborskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kluczborku, w imieniu którego działają:

Starosta Kluczborski- Piotr Pośpiech

Członek Zarządu - Jakub Goliński

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kluczborskiego - Wandy Słabosz

Na podstawie § 5 ww. porozumienia, strony postanawiają wprowadzić poniższe zmiany:

§ 1.

1. § 2 w ust. 1 porozumienia otrzymuje brzmienie:

Powiat Myszkowski przekaże Powiatowi Kluczborskiemu dotację celową w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów dokształcania jednego ucznia na kursie czterotygodniowym w wysokości uzgodnionej każdego roku z Wojewódzkim Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.".

2. § 2 w ust. 3 porozumienia otrzymuje brzmienie:

Powiat Myszkowski przekaże dotację, o której mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Powiatu Kluczborskiego nr 88 8876 0009 0036 4161 2000 0001 w terminie 14 dni od otrzymania z Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego stopnia kursu, który stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji.".

§ 2.

W pozostałym zakresie porozumienie nie ulega zmianie.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Aneks do porozumienia sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Myszkowski


Dariusz Lasecki


Wicestarosta


Anna Socha - Korendo

z up. Skarbnika Powiatu MyszkowskiegoEmilia Bąchor-Neszczyńska

Starosta Kluczborski


Piotr Pośpiech


Członek Zarządu


Jakub Goliński


Skarbnik Powiatu Kluczborskiego


Wanda Słabosz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe