Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 64/IX/2015 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 11 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 289/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Wójtów, Burmistrzów, Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.).

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 289/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1, wymieniony w § 1 uchwały Nr 289/XXX/2014, otrzymuje brzmienie określone w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2, wymieniony w § 2 uchwały Nr 289/XXX/2014, otrzymuje brzmienie określone w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3, wymieniony w § 3 uchwały Nr 289/XXX/2014, otrzymuje brzmienie określone w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Pilśniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/IX/2015
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 11 września 2015 roku
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 64/IX/2015
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 11 września 2015 roku
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 64/IX/2015
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 11 września 2015 roku
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe