Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/55/15 Rady Gminy Brenna

z dnia 10 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/46/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się dotychczasową treść punktu 70 w brzmieniu: "Ostrowska-Obrębska Ilona, Noclegi u Ilony, Szewczyka 16b, Brenna", wprowadzając w to miejsce nowy zapis: "70) Beskidzka Organizacja Turystyczna Beskid Travel, ul. Wyzwolenia 71, Brenna dla Pokoje gościnne, Wyzwolenia 5, Brenna";

2) dodaje się punkt 90 w brzmieniu: "90) Brandt-Dudek Gabriela, Domek letniskowy U Dudka,
ul. Goczowska 3, Brenna";

3) dodaje się punkt 91 w brzmieniu: "91) Greń Zbigniew, U Zbyszka, ul. Nostrożny 25, Brenna";

4) dodaje się punkt 92 w brzmieniu: "92) Żemła Jan, Pod Błatnią, ul. Zielona 20, Brenna";

5) dodaje się punkt 93 w brzmieniu: "93) Gogolin Patryk, Gogolinka, ul. Wyzwolenia 20a, Brenna".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marcin Janasik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe