Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/56/15 Rady Gminy Brenna

z dnia 10 września 2015r.

w sprawie zmiany Regulaminu realizacji "Programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracją Skoczów. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brenna" na lata 2015-2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXXIII/372/14 Rady Gminy Brenna z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji "Programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracją Skoczów. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brenna" na lata 2015-2017, na wniosek Wójta, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały XXXIII/372/14 Rady Gminy Brenna z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji "Programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracją Skoczów. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brenna" na lata 2015-2017, zmienia się §3 ust. 8 skreślając dotychczasową treść "Realizacja zadania winna nastąpić w terminie do dnia 31 października danego roku, a w roku 2017 do 30 września." i wprowadzając nowy zapis: "Realizacja zadania winna nastąpić w terminie do dnia 30 listopada danego roku, a w roku 2017 do 31 października."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marcin Janasik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe