Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/58/15 Rady Gminy Brenna

z dnia 10 września 2015r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Brenna Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt 1dochody budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 27.000,00zł

2) W § 1 pkt 1 lit. a dochody bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 27.000,00zł

3) W § 2 pkt 1 kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 27.000,00zł

4) W § 2 pkt 1 lit. a wydatki bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 4.000,00zł

5) W § 2 pkt 1 lit. b wydatki majątkowe Gminy Brenna zwiększa się o: 23.000,00zł

6) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie: 5.000.000,00zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów: 2.450.000,00zł,

3. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie: 1.373.556,89zł, , z czego planowanego deficytu budżetu gminy roku 2015 w kwocie: 1.110.616,66zł i planowanego deficytu roku 2016 w kwocie: 262.940,23zł

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 373.099,00zł

7) w załączniku nr 1 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy na 2015 rok) dochody budżetu gminy zwiększa się w następujący sposób:

Dział

Źródło dochodów

Plan dochodów

w tym

dochody bieżące

dochody majątkowe

758

Różne rezerwy

27.000,00

27.000,00

0

Subwencje ogólne z budżetu państwa

27.000,00

27.000,00

0

8) w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2015 rok zmniejsza się w następujący sposób:

Dz

Rozdz

Nazwa

Plan

z tego

wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Z tego wydatki jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań statutowych

z tego wydatki majątkowe

010

Rolnictwo i łowiectwo

80.000,00

0

0

0

80.000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

80.000,00

0

0

0

80.000,00

801

Oświata i wychowanie

26.000,00

14.000,00

3.000,00

11.000,00

0

80101

Szkoły podstawowe

23.000,00

11.000,00

0

11.000,00

0

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0

0

9) w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków w budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2015 rok zwiększa się w następujący sposób:

Dz

Rozdz

Nazwa

Plan

z tego

wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań statutowych

dotacje na zadania bieżące

z tego wydatki majątkowe

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

010

Rolnictwo i łowiectwo

20.000,00

0

0

0

20.000,00

20.000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

20.000,00

0

0

0

20.000,00

20.000,00

600

Transport i łączność

60.000,00

0

0

0

60.000,00

0

60016

Drogi publiczne gminne

60.000,00

0

0

0

60.000,00

0

801

Oświata i wychowanie

41.000,00

18.000,00

15.000,00

3.000,00

23.000,00

0

80101

Szkoły podstawowe

26.000,00

3.000,00

0

3.000,00

23.000,00

0

80195

Pozostała działalność

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0

0

0

10) Załącznik nr 3 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2015 roku) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 11 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2015 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 16 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie zawartych umów i porozumień na 2015 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marcin Janasik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Brenna
z dnia 10 września 2015 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2015 roku

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki majątkowe

z tego

Wydatki inwestycyjne

w tym

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki pochodzące z innych źródeł

010

Rolnictwo i łowiectwo

3.520.008,86

3.520.008,86

872.628,86

2.620.000,00

0

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2.882.380,00

2.882.380,00

235.000,00

2.620.000,00

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 1 i zadanie 2

2.600.000,00

2.600.000,00

0

2.600.000.00

0

605

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna

235.000,00

235.000,00

235.000,00

0

0

605

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Franciszkańskiej w Górkach Wielkich

7.380,00

7.380,00

0

0

0

605

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi przy ul. Szpotawickiej w Górkach Wielkich

20.000,00

20.000,00

0

0

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 3

20.000,00

20.000,00

0

20.000,00

0

01095

Pozostała działalność

637.628,86

637.628,86

637.628,86

0

0

605

Siłownia na wolnym powietrzu na terenie "Pod Brandysem" w Górkach Wielkich

78.885,64

78.885,64

78.885,64

0

0

605

Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach Wielkich przy ul. Zalesie

198.353.22

198.353,22

198.353,22

0

0

605

Zakup ciągnika oraz beczki asenizacyjnej do transportu ścieków i odpadów komunalnych

360.390,00

360.390,00

360.390,00

0

0

600

Transport i łączność

898.912,48

898.912,48

562.819,30

0

0

60014

Drogi publiczne gminne

76.093,18

76.093,18

0

0

0

6620

Dotacja celowa - Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul. Szpotawicką do skrzyżowania z ulicą Solarską i Do Raju na odcinku ok 0,8km

76.093,18

76.093,18

0

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

260.000,00

260.000,00

0

0

0

605

Wykonanie modernizacji dróg gminnych

260.000,00

260.000,00

0

0

0

60053

Infrastruktura telekomunikacyjna

562.819,30

562.819,30

562.819,30

0

0

605

Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego

562.819,30

562.819,30

562.819,30

0

0

630

Turystyka

370.000,00

370.000,00

370.000,00

0

0

63095

Pozostała działalność

370.000,00

370.000,00

370.000,00

0

0

605

"Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna poprzez remont widowni amfiteatru w parku Turystyki w Brennej Centrum"

370.000,00

370.000,00

370.000,00

0

0

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.100.000,00

1.100.000,00

0

0

0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.100.000,00

1.100.000,00

0

0

0

605

Modernizacje budynków komunalnych

100.000,00

100.000,00

0

0

0

606

Wykup gruntów

1.000.000,00

1.000.000,00

0

0

0

750

Administracja publiczna

49.157,21

49.157,21

38.157,21

0

0

75023

Urzędy gmin

49.157,21

49.157,21

38.157,21

0

0

605

E urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektroniczne administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski

38.157,21

38.157,21

38.157,21

0

0

606

Zakup macierzy dyskowej RACK 1 U

11.000,00

11.000,00

0

0

0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

24.255,00

24.255,00

0

0

0

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

24.255,00

24.255,00

0

0

0

617

Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

24.255,00

24.255,00

0

0

0

801

Oświata i wychowanie

311.273,77

311.273,77

50.000,00

0

0

80101

Szkoły podstawowe

291.273,77

291.273,77

30,000,00

605

Modernizacja schodów wejściowych SP Nr 1 w Brennej

36.273,77

36.273,77

0

0

0

605

Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej oraz budynku biblioteki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0

0

605

Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej

11.000,00

11.000,00

0

0

0

605

Malowanie pokrycia dachu wraz z remontem obróbek blacharskich w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Gorkach Wielkich

191.000,00

191.000,00

0

0

0

605

Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniu kuchni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

18.000,00

18.000,00

0

0

0

605

Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

5.000,00

5.000,00

0

0

0

80104

Przedszkola

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0

0

605

Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.885.000,00

1.885.000,00

1.670.000,00

150.000,00

0

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

150.000,00

150.000,00

0

150.000,00

0

623

Dotacje celowe - Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brenna

150.000,00

150.000,00

0

150.000,00

0

90003

Oczyszczanie miast i wsi

15.000,00

15.000,00

0

0

0

623

Dotacje celowe - Realizacja programu usuwania azbestu

15.000,00

15.000,00

0

0

0

90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

1.670.000,00

1.670.000,00

1.670.000,00

0

0

605

Ochrona bioróżnorodności doliny rzeki Brennicy

1.670.000,00

1.670.000,00

1.670.000,00

0

0

90015

Oświetlenie placów i ulic

50.000,00

50.000,00

0

0

0

605

Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego

50.000,00

50.000,00

0

0

0

Razem

8.158.607,32

8.158.607,32

3.563.605,37

2.770.000,00

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Brenna
z dnia 10 września 2015 r.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2015 rok

Lp

Wyszczególnienie

Kwota

I

Dochody budżetu

35.155.174,03

II

Wydatki budżetu

37.519.511,57

III

Deficyt budżetu

2.364.337,54

IV

Finansowanie deficytu

2.364.337,54

1

Przychody ogółem z tego:

2.364.337,54

A

z kredytów

315.473,44

B

z pożyczek

2.048.864,10


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Brenna
z dnia 10 września 2015 r.

Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie zawartych umów i porozumień na 2015 rok

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

600

60014

232

Remont drogi powiatowej 2603S Brenna - Leśnica (ul. Leśnica w Brennej) na odcinku 0,6km

46.270,00

2

600

60014

662

Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul. Szpotawicką do skrzyżowania z ulicami Solarską i Do Raju na odcinku ok.0,8km

76.093,18

3

801

80101

231

Pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii

5.700,00

4

851

85154

231

Realizacja zadań w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu

8.752,00

5

852

85205

232

Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

9.278,00

Ogółem

146.093,18

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe