Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.52.2015 Rady Gminy Goleszów

z dnia 16 września 2015r.

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.870) oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej odcinek dawnej drogi DK1 położony na terenie gminy Goleszów, na odcinku Gumna - Międzyświeć o lokalizacji Kmp 623+834 - Kmp 623+967, o długości całkowitej 133 m.

2. Szczegółowe położenie drogi, o której mowa w ust. 1 obrazuje załącznik graficzny do niniejszej uchwały, stanowiący integralną jej część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr 0007.43.2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 9 września 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Konecki


Załącznik do Uchwały Nr 0007.52.2015
Rady Gminy Goleszów
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe