Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/99/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 14 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zm.).

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 14 777,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 14 777,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 23 997 189,37 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 14 492 801,37 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 9 504 388,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 59 453,66 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 22 089,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 37 364,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 44 676,66 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 7 312 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 37 364,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust.2 wynosi: 26 887 142,34 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 14 211 766,47 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 12 675 375,87 zł.

§ 3. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadania inwestycyjne:

1. W Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne pn. ,, Wykonanie chodnika z kostki brukowej od strony południowej budynku szkolnego w Ślęzanach ", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. W Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie policji pn.,, Dofinansowanie zakupu radiowozu służbowego dla Komisariatu Policji w Koniecpolu", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

3. W Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne pn.,,Zakup blachy na pokrycie budynku OSP w Nakle ", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

4. W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90095 - Pozostała działalność pn.,, Ogrodzenie placu zabaw w Białej Wielkiej ", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy na kwotę: 2 889 952,97 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2 079 714,97 zł i pożyczki długoterminowej w kwocie 810 238,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie: 2 889 952,97 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 1 456 957,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości: 1 486 957,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 4 376 909,97 zł.

§ 8. 1. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 6 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi w §2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 7 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi w §2 oraz §3 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 8 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi w §2 oraz §3 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Władysław Jaworski


Objaśnienia do Uchwały Nr XI/99/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Dotyczy § 1

  1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 14.777,00 zł, tj

1.1

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

4.300,00

Rozdziale 01095 - Pozostała działalność

4.300,00

w związku z wpływem środków od sponsorów na organizację dożynek powiatowych.

4.300,00

1.2

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

10.477,00

Rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

10.477,00

- w związku z uzyskaniem dochodów z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach robót publicznych w Gimnazjum w Lelowie w okresie od 20.08.2015 r. do 15.12.2015 r.

7.970,00

- w związku z wpływem środków z PZU (odszkodowanie powypadkowe autobusu szkolnego)

2.507,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dotyczy § 2

  1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 22.089,00 zł, tj.:

1.1

W dziale 750 - Administracja publiczna

3.500,00

Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat)

3.500,00

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sporządzenie raportu w zakresie: ,,Audyt gospodarki finansowej i polityki kadrowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie w okresie od 1 października 2013 r. do dnia 13 lipca 2015 r."

3.500,00

1.2

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.512,00

Rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

1.512,00

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej

1.512,00

1.3

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

12.777,00

Rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

10.477,00

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Gimnazjum w Lelowie

7.970,00

- z przeznaczeniem na naprawę autobusu szkolnego po kolizji drogowej

2.507,00

Rozdziale 80195 - Pozostała działalność

2.300,00

w związku z zakupem pomieszczenia gospodarczego ,,blaszaka" na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nakle.

2.300,00

1.4

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.300,00

Rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4.300,00

w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4.300,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 37.364,66 zł, tj.:

2.1

W dziale 600 - Transport i łączność

5.364,66

Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

5.364,66

w związku ze zmianą zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślęzany i wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn.,,Wykonanie chodnika z kostki brukowej od strony południowej budynku szkolnego w Ślęzanach ", zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

5.364,66

2.2.

W dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

17.000,00

Rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie policji

6.000,00

w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Dofinansowanie zakupu radiowozu służbowego dla Komisariatu Policji w Koniecpolu"

6.000,00

Rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

11.000,00

w związku ze zmianą zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nakło i wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn.,,Zakup blachy na pokrycie budynku OSP w Nakle ", zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

11.000,00

2.3

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15.000,00

Rozdziale 90095 - Pozostała działalność

15.000,00

w związku ze zmianą zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Biała Wielka i wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn.,,Ogrodzenie placu zabaw w Białej Wielkiej ", zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

15.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 7.312,00 zł, tj:

3.1

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.512,00

Rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

1.512,00

w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla jednostek OSP, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

1.512,00

3.2

W dziale 852 - Pomoc społeczna

5.800,00

Rozdziale 85295 - Pozostała działalność

5.800,00

z związku ze zmniejszeniem wydatków związanych z wypłatą świadczeń dla osób w ramach prac społecznie użytecznych

5.800,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

4.Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 37.364,66zł, tj.:

4.1

W dziale 600 - Transport i łączność

5.364,66

Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

5.364,66

w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślęzany pn. ,,Wykonanie nakładki z kostki brukowej na placu szkolnym od bramy do budynku szkolnego w Ślęzanach", zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały

5.364,66

4.2

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

17.000,00

Rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie policji

6.000,00

w związku z rezygnacją realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Koniecpolu", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

6.000,00

Rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

11.000,00

w związku z rezygnacją w 2015 r. realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nakło pn. ,,Dokumentacja projektowa na termomodernizację remizy OSP w Nakle" (zadanie będzie kontynuowane w latach następnych), zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały,

11.000,00

4.3

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15.000,00

Rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

15.000,00

w związku z rezygnacją w 2015 r. realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Biała Wielka pn. ,,Dokumentacja projektowa dla świetlicy wiejskiej w Białej Wielkiej", (zadanie będzie kontynuowane w latach następnych), zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały,

15.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/99/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/99/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/99/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/99/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/99/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe