Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/53/2015 Rady Gminy Rędziny

z dnia 9 września 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6r ust. 3
w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.
z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rędziny i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Przedsiębiorca, wyłoniony w drodze przetargu, realizujący na terenie Gminy Rędziny odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1. zmieszane odpady

2. selektywnie zbierane:

a) szkło

b) papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony.

§ 3. 1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady zmieszane o minimalnej pojemności wynikającej z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny. Usługę dostarczenia pojemników będzie realizował przedsiębiorca, wyłoniony w drodze przetargu, realizujący na terenie Gminy Rędziny odbiór odpadów komunalnych.

2. Odpady zmieszane odbierane będą w nielimitowanych ilościach, jeżeli odpady nie zmieszczą się w pojemniku przysługującym danej nieruchomości, pozostałe odpady tej frakcji można wystawić obok pojemnika we własnych workach lub
w pojemnikach nabytych we własnym zakresie, jednak pojemniki te muszą spełniać wymagania Polskich Norm i winny być przystosowane do opróżniania za pomocą pojazdów specjalistycznych odbierających odpady z terenu Gminy Rędziny.

§ 4. 1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki służące do gromadzenia: tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, szkła, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, papieru, metalu. Usługę dostarczenia worków będzie realizował przedsiębiorca, wyłoniony
w drodze przetargu, realizujący na terenie Gminy Rędziny odbiór odpadów komunalnych.

2. Worki na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, papier, metal będą dostarczone właścicielom nieruchomości przy każdym odbiorze odpadów selektywnie zebranych w liczbie równej wystawionych w dniu odbioru zapełnionych worków na poszczególne frakcje odpadów. W pierwszym miesiącu po podpisaniu umowy właścicielom nieruchomości zostaną dostarczone worki na: tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metal, papier, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w ilości określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny. Odpady z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, metalu, papieru, szkła, odpady ulegające biodegradacji, odbierane będą
w nielimitowanych ilościach, jeżeli odpady nie zmieszczą się w workach dostarczonych właścicielom nieruchomości można je wystawić w dowolnej ilości we własnych workach.

§ 5. 1. Odpady zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Rędziny:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej- raz namiesiąc

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej- dwa razy w tygodniu

2. Odpady zbierane w sposób selektywny- papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe odbierane będą łącznie w odpowiednim worku do selektywnej zbiórki od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rędziny:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej- raz na miesiąc

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej- dwa razy w tygodniu

3. Odpady zbierane w sposób selektywny- szkło odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rędziny:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej- raz na dwa miesiące.

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej- raz na miesiąc.

4. Odpady zbierane w sposób selektywny- ulegające biodegradacji odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rędziny:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej- raz na miesiąc.

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej- dwa razy w tygodniu

5. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą w nielimitowanych ilościach w formie wystawki 1 raz w roku zgodnie
z harmonogramem oraz przez cały rok w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

§ 6. W przypadku zwiększenia ilości odpadów spowodowanej remontem lub zdarzeniami losowymi odpady segregowane należy wystawić w workach zgodnie z zasadami segregacji obowiązującymi na terenie Gminy Rędziny, natomiast odpady pozostałe po segregacji należy umieścić we własnych workach i wystawić w dniu odbioru.

§ 7. Pojemniki, worki oraz odpady podlegające zbiórce w formie wystawki powinny być wystawione w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem do godziny 6.00 w miejscu widocznym i zapewniającym swobodny dostęp odbierającego w sposób nie zakłócający ruchu pieszego komunikacji samochodowej.

§ 8. 1. Na terenie Gminy Rędziny funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt jest czynny:

a) w każdą środę w godzinach od 13.00 do 17.00,

b) w każdą sobotę w godzinach od 12.00 do 16.00. Za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

2. Właściciele nieruchomości mogą dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie w nielimitowanych ilościach odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

a) przeterminowane leki i chemikalia

b) zużyte baterie i akumulatory

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

d) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych drobnych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na przeprowadzenie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej.

e) zużyte opony

f) inne odpady niebezpieczne

g) papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe

h) szkło

i) odpady zielone i ogrodowe, odpady biodegradowalne

j) meble i odpady wielkogabarytowe

3. Odpady należy dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i przeładować do pojemnika wskazanego przez pracownika obsługującego Punkt.

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Rędziny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odpady@redziny.pl

2. Zgłoszenie powinno zawierać dane zgłaszającego w tym numer telefonu, krótki opis
i datę zaistniałej nieprawidłowości.

3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia właściciel nieruchomości otrzyma odpowiedź w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wpływu zgłoszenie do Urzędu Gminy Rędziny, w formie
w której zgłoszenie zostało złożone.

§ 10. Traci moc uchwała nr XXXVI/18/2013 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwała ją zmieniająca nr XL/34/2013 z dnia 17 lipca 2013r.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Maciej Mróz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe