Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 24 lipca 2015r.

do porozumienia nr 395/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Bielskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Tekst pierwotny

zawarty w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim z siedzibą przy ul. Piastowskiej 40, 43-300 Bielsko-Biała,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej w imieniu którego działają:

1. Wicestarosta Bielski - Grzegorz Szetyński

2. Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia "Organizatorem"

a Powiatem Żywieckim z siedzibą przy ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Żywcu, w imieniu którego działają:

1. Starosta Żywiecki - Andrzej Kalata

2. Wicestarosta Żywiecki - Stanisław Kucharczyk

zwanym w treści porozumienia "Powiatem powierzającym"

przy uczestnictwie następujących gmin:

Gminy Czernichów, reprezentowanej przez Wójta Gminy - Adama Kosa,

Gminy Łodygowice, reprezentowanej przez Wójta Gminy - Andrzeja Pitery

§ 1. Na podstawie § 6 pkt 1 przedłuża się okres obowiązywania porozumienia do dnia 31.12.2016 r.

§ 2. Pozostała treść porozumienia pozostaje bez zmian.

§ 3. Aneks obowiązuje od dnia podpisania.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarze dla każdej ze stron.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Starosta


Andrzej Kalata


Wicestarosta


Stanisław Kucharczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe