Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.83.2015 Rady Gminy Lyski

z dnia 14 września 2015r.

w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Lyski odrębnego obwodu głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 oraz §10 i §12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy /Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ na wniosek Wójta Gminy Lyski

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1017) na dzień 25 października 2015 r. tworzy się na obszarze Gminy Lyski następujący odrębny obwód głosowania: Obwód głosowania nr 11 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Józefa w Lyskach przy ulicy Rybnickiej 7.

§ 2.

Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Katowicach.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lyski.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lyski


mgr Stanisław Niestrój

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe