Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 17 września 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4, 10, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 poz. 1017) na wniosek Wójta Gminy Wielowieś

Rada Gminy Wielowieś
uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach dla przeprowadzenia zarządzonych na dzień 25 października 2015r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Numer obwodu, o którym mowa w § 1, jego granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy Wielowieś, rozplakatowaniu na terenie jednostki o której mowa w § 1 oraz zamieszczeniu w Biletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

Przewodnicząca Rady Gminy


Róża Rekus


Załącznik do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 17 września 2015 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej Komisji Wyborczej

4

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach

Dom Pomocy Społecznej

Wiśnicze, ul. Wiejska 42 a

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe