Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 93/X/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 15 września 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 26/IV/2015 z dnia 22.01.2015 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę

142 488,31 zł

do ogólnej kwoty dochodów

w tym:

43 912 915,56 zł

1/ bieżące w kwocie

z tego:

138 984,09

a) wpływy z opłaty skarbowej

10 000,00 zł

b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

30 000,00 zł

c) część oświatowa subwencji ogólnej

20 000,00 zł

d) dotacje na zadania własne pochodząca ze zwrotu przez budżet państwa środków z funduszu sołeckiego za 2014 rok

60 984,09 zł

e) wpływy z wpłat innych gmin za pobyt wychowanków w przedszkolach naszej gminy

18 000,00 zł

2/ majątkowe w kwocie

z tego:

3 504,22 zł

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

(-)12 387,00 zł

b) dotacja na zadania własne pochodząca ze zwrotu przez budżet państwa środków z funduszu sołeckiego za 2014 rok

15 891,22 zł

§ 2.

Dokonać zmiany wydatków budżetu gminy o kwotę

142 488,31 zł

do ogólnej kwoty wydatków

w tym:

43 030 699,56 zł

1/ bieżące w kwocie

z tego:

67 488,31 zł

a) wydatki jednostek budżetowych

67 204,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25 224,00 zł

41 980,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

284,31 zł

1/ majątkowe w kwocie

z tego:

75 000,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

75 000,00 zł

§ 3.

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonać zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 93/X/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 15 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 93/X/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 15 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 93/X/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 15 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 93/X/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 15 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe