Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/179/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 22 września 2015r.

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust 1 Ustawy z 13 IX 2013r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 870)

Rada Miejska
uchwala

§ 1. Pozbawia się kategorii dróg gminnych następujące drogi w Bielsku-Białej:

1) ul. Niepodległości od drogi ekspresowej S69 do ul. Wyzwolenia,

2) ul. Wyzwolenia od ul.Niepodległości do ul. Lwowskiej,

3) ul. Lwowską.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr X/158/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe