| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miasta Radzionków

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Radzionków

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 6 art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 191 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Radzionków, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Radzionków.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXVIII/322/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Radzionków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 września 2015 r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Radzionków
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin określa:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat oraz za warunki pracy;

2) szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość i warunki przyznawania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy z dnia 31 stycznia 2005r.;

3) szkole - należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest gmina Radzionków;

4) nauczycielach - należy rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt. 3);

5) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.

DODATEK MOTYWACYJNY

§ 2. 1. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w rozporządzeniu oraz w § 3 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli wynosi od 3% do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającego ze stopnia osiągniętego awansu zawodowego.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela pełniącego funkcję wicedyrektora wynosi od 3% do 50% jego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego ze stopnia osiągniętego awansu zawodowego.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora wynosi od 3% do 60% jego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego ze stopnia osiągniętego awansu zawodowego.

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO

§ 3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie następujących kryteriów:

1) przepracowanie w danej szkole co najmniej jednego pełnego roku szkolnego;

2) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów a w szczególności:

a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,

b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na różnym szczeblu, oraz w innych obszarach działań, związanych z realizacją procesu dydaktycznego;

3) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo- opiekuńczych, a w szczególności:

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

4) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

5) stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

6) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela, w tym w szczególności:

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych uwzględniających potrzeby uczniów,

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

7) jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem;

8) dbałość o mienie szkoły i pozyskiwanie sponsorów.

2. Warunkiem przyznania dyrektorowi szkoły lub placówki dodatku motywacyjnego jest spełnienie następujących kryteriów:

1) skuteczne zarządzanie szkołą lub placówką, nakierowane na optymalną realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych;

2) sprawne i skuteczne zarządzanie pracą nauczycieli, oraz tworzenie w szkole odpowiednich warunków i atmosfery do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli;

3) prowadzenie właściwej polityki kadrowej oraz współpraca z dyrektorami innych szkół i placówek, polegająca na skutecznym podejmowaniu działań zmierzających do tworzenia możliwości uzupełniania etatu w innych szkołach przez nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania a zagrożonych utratą pracy w wyniku zmniejszającej się ilości oddziałów;

4) terminowe i rzetelne wywiązywanie się z zarządzeń organu prowadzącego i Kuratorium Oświaty;

5) przestrzeganie dyscypliny finansowej;

6) podejmowanie działań promujących edukacyjny dorobek szkoły lub placówki;

7) sprawne i systematyczne realizowanie zadań wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego;

8) prawidłowa realizacja zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli szkoły lub placówki;

9) dokonywanie systematycznej oceny pracy nauczycieli;

10) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych przez uczniów szkoły lub placówki;

11) odpowiednia troska o powierzone mienie, w tym: wykonywanie drobnych prac naprawczych i remontowych z wykorzystaniem do tego celu pracowników obsługi;

12) pozyskiwanie sponsorów;

13) uzyskiwanie coraz wyższych wyników ze sprawdzianów, egzaminów i matur.

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i wicedyrektora przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Burmistrz.

4. Wysokość dodatku dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu.

5. Wysokość dodatku dla wicedyrektora ustala dyrektor szkoły, zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego regulaminu.

6. Wysokość dodatku dla dyrektora ustala Burmistrz Miasta Radzionków, zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszego regulaminu.

7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

DODATEK FUNKCYJNY

§ 4. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz, a dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych, uwzględniając:

1) wielkość szkoły lub placówki i jej strukturę organizacyjną oraz zadania;

2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska;

3) liczbę pozostałych (innych) stanowisk kierowniczych w szkole.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły wynosi od 3% do 40% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dyrektor szkoły lub przedszkola ustala wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora w wysokości od 3% do 25% jego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wysokość dodatków dla wychowawcy i opiekuna stażu:

1) 150,00 złotych dla wychowawcy;

2) 200,00 złotych dla opiekuna stażu.

5. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel przestał pełnić funkcję lub wychowawstwo z innych powodów, i jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

DODATKI ZA PRACĘ W TRUDNYCH LUB UCIĄŻLIWYCH WARUNKACH

§ 5. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach.

2. Dodatek ustala się w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

3. Dodatek przysługuje za faktycznie przepracowane godziny w warunkach, z którymi ten dodatek jest związany.

4. Dodatek wypłaca dyrektor szkoły.

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 6. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni:

1) nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby;

2) nieobecności w pracy z powodu przebywania na urlopie macierzyńskim;

3) nieobecności w pracy w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

WYNAGRODZENIE ZA GODZINĘ PONADWYMIAROWĄ
I GODZINĘ DORAŹNEGO ZASTĘPSTWA

§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Dla nauczycieli, którym w wyjątkowych przypadkach z uzasadnionych powodów przydzielono zajęcia realizowane według różnych tygodniowych wymiarów zajęć całkowity wymiar zatrudnienia jest sumą ułamków cząstkowych wymiarów zatrudnienia z zastosowaniem zasady zaokrąglania przyjętej w ust.2.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5. Nauczyciele opiekujący się uczniami przebywającymi poza miejscowością w ramach "zielonej szkoły", otrzymują wynagrodzenie za pracę w soboty, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy w wysokości odpowiadającej czterem godzinom zajęć dydaktycznych (ponadwymiarowych) za jeden przepracowany dzień.

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

7. Wynagrodzenie za przepracowane godziny ponadwymiarowe jest wyliczane przez dyrektora szkoły lub przedszkola na podstawie wypełnianego w każdym miesiącu przez nauczycieli wykazu godzin ponadwymiarowych. Przepracowanie wykazanych w formularzu godzin nauczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem. Dokumentacja dotycząca wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe jest przechowywana przez szkołę lub placówkę.


NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 8. 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

2. 20% środków, o których mowa w ust. 1 jest przeznaczona na nagrody Burmistrza Miasta Radzionków.

3. 80% środków, o których mowa w ust. 1 pozostaje do dyspozycji dyrektorów szkół.

4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA

§ 9. 1. Nagrody ze środków będących w dyspozycji dyrektora szkoły przyznaje i wypłaca dyrektor szkoły raz w roku z okazji święta Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyznanie i wypłacenie nagrody w innym terminie.

2. Nagroda dyrektora może być przyznana także na wniosek:

1) Rady Rodziców;

2) Związków Zawodowych.

3. Dyrektor przyznaje nagrody biorąc po uwagę w szczególności:

1) konkretne, wyróżniające osiągnięcia dydaktyczne, wymierne osiągnięcia wychowawcze i opiekuńcze;

2) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub mającymi trudności w nauce;

3) przyczynianie się do osiągnięć uczniów w konkursach na szczeblu miasta, powiatu, województwa, kraju;

4) prowadzenie działalności innowacyjno - nowatorskiej;

5) promowanie szkoły w środowisku lokalnym;

6) współpraca z instytucjami wspomagającymi, przynosząca wymierne efekty dla placówki lub uczniów wymagających wsparcia;

7) doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez nowoczesne i funkcjonalne urządzanie sal (pracowni).

4. Nagrody przyznaje się w wysokości do 100% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

5. Fakt przyznania nagrody potwierdza się pisemnie, a kopię pisma umieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. 1. Ustala się dla nauczycieli zatrudnionych w klasach lub oddziałach przedszkolnych integracyjnych dodatek za pracę, proporcjonalnie do ilości godzin przepracowanych w takich klasach lub oddziałach przedszkolnych w wysokości:

1) dla nauczycieli prowadzących - 10% wynagrodzenia zasadniczego;

2) dla nauczycieli wspomagających - 15% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wynagrodzenie za pracę w klasach lub oddziałach przedszkolnych integracyjnych wypłacane jest z dołu po przepracowaniu danego miesiąca.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

§ 12. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być zmieniane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »