Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/119/2015 Rady Miasta Wisła

z dnia 24 września 2015r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian budżetu Miasta Wisła ustanowionego Uchwałą Budżetową na rok 2015, tj. Uchwałą Nr II/11/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 18 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2014 r. poz. 6745 ze zm.), zgodnie z poniższą specyfikacją.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w Tabeli A uchwały budżetowej na rok 2015 Plan dochodów budżetu miasta na rok 2015 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi 40.134.081,00 PLN, w tym dochody bieżące w wysokości 37.659.096,00 PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w Tabeli B uchwały budżetowej na rok 2015 Plan wydatków budżetu miasta na rok 2015 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi 43.979.944,00 PLN, w tym wydatki bieżące w wysokości 37.685.744,42 PLN.

§ 4.

1. Nie dokonuje się zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

2. Ustala się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2015 nie ulegnie zmianie i wyniesie 11.019.385,65 PLN.

§ 5.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2 i §3, deficyt budżetowy pozostanie na obecnym poziomie.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.845.863,00 PLN pozostaną:

1) kredyty w kwocie: 188.168,00 PLN,

2) pożyczki w kwocie: 204.949,25 PLN,

3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 902.847,00 PLN,

4) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 2.549.898,75 PLN.

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2 i §3, aktualizacji ulegają:

1) Tabela D uchwały budżetowej na rok 2015 Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Tabela E uchwały budżetowej na rok 2015 Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2015, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Tabela H uchwały budżetowej na rok 2015 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Tabela I uchwały budżetowej na rok 2015 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2015, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

5) Tabela K uchwały budżetowej na rok 2015 Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2015, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §3, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2015, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr X/119/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Komplet załączników do uchwały

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe