Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Kłobuckiego; Zarządu Powiatu Oleskiego

z dnia 18 września 2015r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy

Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku, w imieniu którego działają:

1) Starosta Kłobucki - Henryk Kiepura;

2) Wicestarosta - Maciej Biernacki

zwanym dalej "Powierzającym",

a

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Oleśnie, w imieniu którego działają:

1) Starosta Oleski - Stanisław Belka;

2) Wicestarosta - Roland Fabianek

zwanym dalej "Przyjmującym".

Działając na podstawie uchwały Nr 29/IV/2002 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie zlecania zadań w zakresie edukacji publicznej innym powiatom i gminom oraz uchwały Nr IX/64/03 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmujący umożliwia kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kłobucki w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, zwanym dalej Ośrodkiem Dokształcania Zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczaniaw szkołach publicznych (Dz. U. z 2012r., poz. 204).

2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i wyżywienia.

3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

4. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, prześlą imienny wykaz uczniów do kształcenia w Ośrodku Dokształcania Zawodowego.

§ 2. 1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w wysokości:

? kurs dla klasy I - 4 tygodniowy- 469 zł;

? kurs dla klas II - 4 tygodniowy- 469 zł;

? kurs dla klas III- 4 tygodniowy- 469 zł.

2. Należność za każdy kurs Powierzający przekaże na konto Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnychw Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7 - iPKO 48 1020 3668 0000 5602 0359 5766 w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego działający w imieniu Przyjmującego.

3. Powierzający upoważnia do zapłaty kosztów zasadnicze szkoły zawodowe prowadzone przez Powiat Kłobucki, które kierują do kształcenia swych uczniów.

§ 3. 1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2015/2016.

2. Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015r.

§ 5. Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dziennikach Urzędowych Województwa Śląskiego i Opolskiego.

§ 8. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 9. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

PowierzającyPrzyjmujący

Starosta Kłobucki


Henryk Kiepura


Wicestarosta


Maciej Biernacki

Starosta Oleski


Stanisław Belka


Wicestarosta


Roland Fabianek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe