| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Kłobuckiego; Zarządu Powiatu Oleskiego

z dnia 18 września 2015r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

zawarte pomiędzy

Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku, w imieniu którego działają:

1) Starosta Kłobucki - Henryk Kiepura;

2) Wicestarosta - Maciej Biernacki

zwanym dalej "Powierzającym",

a

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Oleśnie, w imieniu którego działają:

1) Starosta Oleski - Stanisław Belka;

2) Wicestarosta - Roland Fabianek

zwanym dalej "Przyjmującym".

Działając na podstawie uchwały Nr 29/IV/2002 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie zlecania zadań w zakresie edukacji publicznej innym powiatom i gminom oraz uchwały Nr IX/64/03 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmujący umożliwia kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kłobucki w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, zwanym dalej Ośrodkiem Dokształcania Zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczaniaw szkołach publicznych (Dz. U. z 2012r., poz. 204).

2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i wyżywienia.

3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

4. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, prześlą imienny wykaz uczniów do kształcenia w Ośrodku Dokształcania Zawodowego.

§ 2. 1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w wysokości:

? kurs dla klasy I - 4 tygodniowy- 469 zł;

? kurs dla klas II - 4 tygodniowy- 469 zł;

? kurs dla klas III- 4 tygodniowy- 469 zł.

2. Należność za każdy kurs Powierzający przekaże na konto Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnychw Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7 - iPKO 48 1020 3668 0000 5602 0359 5766 w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego działający w imieniu Przyjmującego.

3. Powierzający upoważnia do zapłaty kosztów zasadnicze szkoły zawodowe prowadzone przez Powiat Kłobucki, które kierują do kształcenia swych uczniów.

§ 3. 1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2015/2016.

2. Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015r.

§ 5. Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dziennikach Urzędowych Województwa Śląskiego i Opolskiego.

§ 8. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 9. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

PowierzającyPrzyjmujący

Starosta Kłobucki


Henryk Kiepura


Wicestarosta


Maciej Biernacki

Starosta Oleski


Stanisław Belka


Wicestarosta


Roland Fabianek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »