Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/12/10/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 21 września 2015r.

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1392) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 618 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Nadaje się statut Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/12/10/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21 września 2015 r.

STATUT
WOJEWÓDZKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

NAD MATKĄ, DZIECKIEM I MŁODZIEŻĄ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą, zwany dalej "Zakładem", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą", prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Podmiotem tworzącym Zakład jest Województwo Śląskie.

3. Siedzibą Zakładu jest miasto Częstochowa.

§ 2. 1. Zakład wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem 000000013749.

2. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002371.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 3. Celem działania Zakładu jest:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

2) promocja zdrowia.

§ 4. Do zadań Zakładu należy:

1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

2) prowadzenie działalności diagnostycznej;

3) prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;

4) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;

5) orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy.

§ 5. Zakład może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na:

1) najmie, dzierżawie, oddaniu w użytkowanie aktywów trwałych Zakładu;

2) świadczeniu usług kserograficznych;

3) prowadzeniu działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych;

4) udostępnianiu zasobów Zakładu innym podmiotom w celu prowadzenia przez nie działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna

§ 6. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 7. 1. Dyrektor kieruje Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz, podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i ponosi za nie odpowiedzialność.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu i pełni wobec nich funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

§ 8. 1. W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem:

1) inicjującym i opiniodawczym Województwa Śląskiego;

2) doradczym Dyrektora Zakładu.

2. Radę Społeczną powołuje oraz odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego.

3. W skład Rady Społecznej wchodzi od 5 do 7 osób, w tym:

1) jako przewodniczący Marszałek Województwa Śląskiego lub osoba przez niego wyznaczona;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

b) od 3 do 5 członków wybranych przez Sejmik Województwa Śląskiego.

4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

5. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w następujących przypadkach:

1) rezygnacji;

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

3) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań;

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie;

6) na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela.

6. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, uzupełnienie składu Rady Społecznej następuje z inicjatywy organu, którego ten członek był przedstawicielem.

7. Po upływie kadencji Rada Społeczna działa do czasu powołania składu osobowego kolejnej kadencji.

8. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Marszałek Województwa Śląskiego.

§ 9. 1. Zadania Rady Społecznej określają przepisy Ustawy.

2. Do zadań Rady Społecznej należy również wydawanie opinii w sprawach dotyczących Zakładu, jeżeli wymóg taki wynika z uchwały organu Województwa Śląskiego.

3. Rada Społeczna może wyrazić opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania Zakładu, innych niż wymienione w ust. 1 i 2.

§ 10. 1. W skład Zakładu wchodzi przedsiębiorstwo o nazwie Wojewódzka Przychodnia Matki, Dziecka i Młodzieży, w którym jest wykonywana działalność lecznicza.

2. W skład przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 1, wchodzą jednostki i komórki organizacyjne o charakterze medycznym.

3. W Zakładzie funkcjonują komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne stanowiska pracy.

4. Organizację wewnętrzną Zakładu, w tym strukturę przedsiębiorstwa, komórek organizacyjnych działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Zakładu.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 11. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową opartą na zasadach określonych w Ustawie.

2. Zakład prowadzi rachunkowość w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.

3. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie
(w tym skutkujące uzyskaniem środków finansowych) oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w odrębnej uchwale Zarządu Województwa Śląskiego.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 12. Statut nadaje oraz wprowadza w nim zmiany w drodze stosownej uchwały Sejmik Województwa Śląskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe