Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/63/2014 Rady Gminy Miedźna

z dnia 25 września 2015r.

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015r. poz. 163 z późn. zm.) i art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2011r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zadania własne Gminy Miedźna polegające na sprawieniu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, zwany dalej ,,Ośrodkiem".

§ 2. 1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego.

2. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzach położonych na terenie Gminy Miedźna. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się w innym miejscu niż zamieszkanie osoby zmarłej.

3. Pogrzebu dokonuje się zgodnie z wyznaniem zmarłego, z zachowaniem przepisów prawa oraz miejscowych zwyczajów.

4. W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzeb ma charakter świecki.

§ 3. 1. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

1) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie i ubranie,

2) opłatę za przechowywanie zwłok w chłodni lub domu pogrzebowym,

3) zakup trumny lub urny wraz z akcesoriami,

4) zakup niezbędnego ubrania,

5) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku,

6) wykupienie miejsca na cmentarzu, wykopanie i zasypanie grobu wraz z uformowaniem i oznaczeniem grobu, znakiem wyznania zmarłego i tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu,

7) czynności podejmowane przez duchownego,

8) obsługę przy grobie,

9) koszty innych czynności wynikające z okoliczności i wymaganych obowiązującymi przepisami.

2. Ośrodek zleca sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanym firmom prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe.

3. Zapłaty za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie faktur, rachunków wystawionych przez firmę, której pochówek został zlecony.

4. Koszt sprawienia pogrzebu przez Ośrodek nie może przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. 2015r., poz. 748 z późn. zm.)

5. Wydatki związane z organizacją pogrzebu pokrywane są z budżetu gminy.

§ 4. 1. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu:

1) jeżeli po zmarłym przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki w całości pokrywa się z tego zasiłku;

2) jeżeli zmarły pozostawił majątek, a nie przysługuje po nim zasiłek pogrzebowy, wydatki pokrywa się w całości lub w części z masy spadkowej, zgodnie z przepisami prawa spadkowego;

3) jeżeli zmarły był osobą bezdomną, nie przysługiwał po nim zasiłek pogrzebowy z tytułu ubezpieczenia społecznego i nie pozostawił po sobie majątku, koszty pogrzebu finansowane są w całości ze środków gminnych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od żądania zwrotu w całości lub w części wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu przez spadkobierców, zwłaszcza gdy:

1) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

2) żądanie zwrotu w całości lub w części wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub rodziny nadmierne obciążenie.

3. Sytuację materialną spadkobierców ustala się na podstawie dokumentów właściwych do ustalenia kryterium dochodowego oraz wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


Stanisław Lubański

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe