Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/163/15 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu miasta na 2015 r. o kwotę per saldo 164.092,-zł zgodnie z tabelą nr 1, 1a i 1b, w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę per saldo 193.191,-zł,

2) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 357.283,-zł.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 164.092,-zł zgodnie z tabelą nr 2, 2a i 2b, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę per saldo 182.021,-zł,

2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę per saldo 346.113,-zł.

§ 3. Dokonać zmian w budżecie miasta na 2015 r. polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z tabelą nr 2, 2a i 2b.

§ 4. Dokonać zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Dokonać zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


dr inż. Piotr Buchwald


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/163/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/163/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela1a


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/163/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela1b


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/163/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela2


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/163/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela2a


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/163/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela2b


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/163/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik1


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/163/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik2


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/163/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe