Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/78/2015 Rady Gminy Porąbka

z dnia 22 września 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Bujakowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się ulicy, stanowiącej drogę gminną w Bujakowie, oznaczoną nr ewidencyjnym 2894 nazwę: "Zachodnia".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Drabek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe