Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Sławkowie i nadania jej statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163 z póź. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), Rada Miejska w Sławkowie

uchwala:

§ 1. Tworzy się Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Sławkowie.

§ 2. 1. Dzienny Dom "Senior - WIGOR" jest jednostką budżetową Gminy Sławków.

2. Terenem działania Dziennego Domu "Senior - WIGOR" jest Gmina Sławków.

§ 3. Nadaje się jednostce statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marta Rus


Załącznik do Uchwały Nr XIV/88/2015
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 24 września 2015 r.

Statut Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Sławkowie ul. Kościelna 11
I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Sławkowie zwany dalej Dziennym Domem jest jednostką organizacyjną Gminy Sławków prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2. Dzienny Dom przeznaczony jest dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, potrzebujących wsparcia w organizacji życia codziennego.

§ 2. Dzienny Dom prowadzi swoją działalność na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.),

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.),

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z póź. zm.),

4. Niniejszego statutu.

§ 3. 1. Siedzibą Dziennego Domu jest Gmina Sławków.

2. Terenem działania Dziennego Domu jest obszar Gminy Sławków.

3. Dzienny Dom używa pieczęci w pełnym brzmieniu: ,,Dzienny Dom ,,Senior-WIGOR" w Sławkowie, ul. Kościelna 11".

II. Cele i zadania

§ 4. 1. Celem działalności Dziennego Domu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo, powyżej 60 roku życia) oraz kompensowanie skutków samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym poprzez:

a. przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie,

b. zapewnienie aktywności ruchowej, edukacyjnej i kulturalnej,

c. organizowanie działań poświęconych rozwojowi seniorów,

d. ograniczanie skutków niepełnosprawności fizycznej.

2. Przy wykonywaniu zadań Dzienny Dom współpracuje z organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sławkowie, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

III. Zasady działania i organizacji

§ 5. 1. Kierownik Dziennego Domu:

a. zarządza Dziennym Domem, kieruje jego działalnością oraz reprezentuje go na zewnątrz,

b. sprawuje nadzór nad majątkiem Dziennego Domu,

c. tworzy warunki do realizacji przez Dzienny Dom zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystywanie,

d. organizuje we właściwy sposób pracę pracowników.

2. Dziennym Domem zarządza Kierownik oraz reprezentuje go na zewnątrz - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta.

3. Kierownika Dziennego Domu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.

4. Kierownik działa zgodnie z przepisami prawa, decyzje podejmuje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

5. Kierownik Dziennego Domu jednoosobowo podejmuje czynności prawne z zakresu zarządu powierzonej mu części mienia komunalnego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta.

6. Kierownik Dziennego Domu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy wobec zatrudnionych w niej pracowników, w szczególności zatrudnienia i zwolnienia pracowników Dziennego Domu oraz jest ich służbowym przełożonym.

7. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez Kierownika Dziennego Domu.

8. W celu realizacji zadań statutowych Kierownik Dziennego Domu jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji regulujących ustrój wewnętrzny i zasady funkcjonowania Dziennego Domu.

9. Kierownik sprawuje nadzór nad majątkiem Dziennego Domu.

§ 6. 1. Zakres działania i strukturę organizacyjną Dziennego Domu określa regulamin organizacyjny, opracowany przez Kierownika Dziennego Domu i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta w drodze zarządzenia.

2. Kryteria uczestnictwa seniorów w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu, na wniosek Kierownika Dziennego Domu zatwierdza Burmistrz Miasta Sławkowa.

§ 7. Dzienny Dom funkcjonuje przez cały rok w dniach od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.

§ 8. Zasady odpłatności za świadczone usługi Dziennego Domu określa stosowna uchwała Rady Miejskiej w Sławkowie.

IV. Zasady gospodarki finansowej

§ 9. 1. Dzienny Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Dziennego Domu jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Sławkowa w oparciu o uchwalony budżet miasta.

3. Dzienny Dom prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 10. 1. Mienie przekazane Dziennemu Domowi przez Gminę Sławków jest mieniem

komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.

2. Dzienny Dom gospodaruje mieniem mu powierzonym, zapewnia jego ochronę i należyte

wykorzystanie.

V. Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Nadzór nad działalnością Dziennego Domu sprawuje Burmistrz Miasta Sławkowa.

2. Kierownik Dziennego Domu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego statutu.

§ 12. Wszelkie zmiany niniejszego statutu następują w drodze uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie, w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe