Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/515/2014 w sprawie wysokości stawki, zasad ustalania i poboru opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 735), Rada Miejska w Sławkowie

uchwala:

§ 1. W uchwale Nr LIV/515/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wysokości stawki, zasad ustalania i poboru opłaty targowej dokonuje się następującej zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie ul. Okradzionowska 29 B, 41-260 Sławków.

2. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie przekazuje do Burmistrza Miasta wykaz osób, które dokonują poboru opłaty targowej.

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Opłata targowa płatna jest w dniu dokonywania sprzedaży.

3) w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie: Inkasent składa Burmistrzowi Miasta, w terminie do 5 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano poboru opłaty targowej, zestawienia zainkasowanych kwot.

4) § 7 otrzymuje brzmienie: Inkasent zobowiązuje się do:

1. Poboru opłaty targowej, zgodnie z obowiązującymi stawkami opłaty targowej określonymi dla miasta Sławkowa.

2. Wpłaty pobranych kwot z tytułu opłaty targowej do kasy Urzędu Miasta, dokonuje się w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano poboru opłaty targowej, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy (święto) wpłaty należy dokonać w dniu następnym.

5) § 8 otrzymuje brzmienie: Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% od pobranej i wpłaconej na rzecz budżetu gminy opłaty targowej.

6) § 11 otrzymuje brzmienie: Inkasent, który nie wykonał obowiązków odpowiada za pobraną, a nie wpłaconą do kasy Urzędu Miasta Sławkowa opłatę targową.

7) Pozostałe dane pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marta Rus


Uzasadnienie

W związku ze złożoną przez Panią Mariolę Górka rezygnacją, niniejszą uchwałą wprowadza się jako inkasenta poboru opłaty targowej Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie ul. Okradzionowska 29 B, 41-260 Sławków.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe